Публикации

128 entries « 1 of 3 »

2023

Stefanova, M.; Kanev, D.; Mednikarov, B.

The Impact of Master’s Degree Programmes in Logistics on Career Development and Professional Performance Proceedings Article

In: Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference 2023-October, 2023, ISSN: 27066754.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Предизвикателства на средата към качеството на българското висше образование Conference

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, Издателство на Русенския университет, 2023, ISBN: 978-954-712-892-7.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Взаимовръзки между образователната и научната дейност и влиянието им върху качеството на висшето образование Conference

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, Издателство на Русенския университет, 2023, ISBN: 978-954-712-892-7.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2022

Мариета Стефанова Камелия Нарлева, Димитър Канев

РЕЛАЦИЯТА: ,,СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – МЕНИДЖМЪНТ“ В ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧНИТЕ КОМПАНИИ Journal Article

In: Journal of the Union of Scientists-Varna. Maritime Sciences Series, vol. 2022/9/10, pp. 21-28, 2022, ISSN: 1314-3379 .

Abstract | BibTeX | Етикети:

& Dimitar Kanev, Marieta Stefanova

Legal Aspects Of Food Recall Procedures In Logistics Conference

THE LAW AND THE BUSINESS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY, vol. vol. 5(1), University publishing house "Science and Economics", University of Economics - Varna, 2022.

Abstract | BibTeX | Етикети:

Kanev, Dimitar; Stoilov, Todor; Stoilova, Krasimira

Efficient Management of Portfolio Resources Conference

Proceedings of The International Association of Maritime Universities (IAMU) Conference, Batumi, Georgia. October 20th-21st, 2022, ISBN: 2706-6754.

BibTeX | Етикети:

Stefanova, Marieta G.; Kanev, Dimitar

The Impact of Process Innovations on the Maritime Transport Services in Bulgaria Conference

Proceedings of The International Association of Maritime Universities (IAMU) Conference, Batumi, Georgia. October 20th-21st, 2022, ISSN: 2706-6754.

BibTeX | Етикети:

2020

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Modern Developments in Behavioral Economics Proceedings

Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production. FarEastСon 2018. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer, Cham, vol. 138, 2020, ISBN: 978-3-030-15576-6.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2019

Kanev, Dimitar; Mednikarov, Boyan; Kalinov, Kalin; Madjarova, Tanya; Lutzkanova, Siyana

Current trends in the maritime profession and their implications for the maritime education Conference

20th Commemorative Annual General Assembly, AGA 2019 - Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference, IAMUC, 2019, ISSN: 2706-6746.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

2018

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Е-литера Софт, 2018, ISBN: 978-954-2912-73-6, (Второ електронно издание).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Второ, преработено и допълнено издание, Е-литера Софт, Варна, 2018, ISBN: 978-954-2912-57-6, (581 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Провали на информационните и образователни програми в подпомагането на капацитета за по-добри избори Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Парадоксът на избора и неговите решения Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

The paradox of information Journal Article

In: Economics and Management, vol. Volume: XIV, no. Issue: 1, pp. 59-73, 2018, ISSN: 2367-7600; 1312-594Х.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2017

Канев, Димитър; Терзиев, Венелин

Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи Booklet

Годишник на СА „Д. А. Ценов”, 120, 17-32, 2017, ISSN: 0861-8054.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Външни стимули и вътрешна мотивация Conference

Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия, ИУ - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, ISBN: 978-954-21-0951-8, (стр. 47-57).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, ограничена рационалност, поведенческа икономика, управление на човешките ресурси

Kanev, Dimitar; Toncheva, Sonya; Terziev, Venelin; Narleva, Kamelia

Specific aspects of motivation of seafarers Proceedings

18th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities - Global Perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, IAMU 2017, vol. Volume 1, 2017, ISBN: 978-954-8991-98-8, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Education and Behavioural Failures Proceedings

Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 733-742 OCERINT, 9-11 October - Istanbul, Turkey, 2017, ISBN: 978-605-82433-0-9, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000431839500104).

Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

Kanev, Dimitar; Terziev, Venelin

Behavioral economics: Development, condition and perspectives Proceedings

Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 10-12 July 2017- Dubai, UAE, Ocerind Publishing, 2017, ISBN: 978-605-82433-1-6, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000438487400087).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Защо победи Тръмп - Отговорът на теорията на перспективите Journal Article

In: Народностопански архив, vol. 2/2017, pp. 30-43, 2017, ISSN: 0323-9004 (Print); ISSN: 2367-9301 (Online).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

Why Trump won the elections – in view of the prospect theory Journal Article

In: Economic archive, vol. 2/2017, pp. 27-39, 2017, ISSN: 0323-9004 (Print); ISSN: 2367-9301 (Online).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Чувството на дълг като ограничител на преследването на личния интерес Journal Article

In: Икономика 21, vol. 1/2017, pp. 3-23, 2017, ISSN: 2534-9457 (Online) ISSN: 1314-3123 (Print).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

Commitment as a constraint to the pursuit of self-interest Journal Article

In: Economics 21, vol. 1/2017, pp. 3-20, 2017, ISSN: 2534-9457 (Online) ISSN: 1314-3123 (Print).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2016

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Стено, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-887-0, (254 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма Conference

Национална кръгла маса на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.“, Икономически университет – Варна, "Наука и икономика", Варна, 90-101, 2016, ISBN: 978-954-21-0909-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Неравенство и образование. Роля на ограничената рационалност и дефектите на самоконтрола Conference

Лидерство и организационно развитие, СУ „св. Климент Охридски“, 157-164 2016, ISBN: 978-954-07-4129-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

2015

Канев, Димитър

Мотивационен профил на обучаващите се в системата на морското образование Miscellaneous

В: Калинов, К., Б. Медникаров, Д. Канев, М. Цветков, И. Цолчовски, С. Сивова. Възможности за развитие на системата за морско образование, 5-12, ВВМУ "Н. Вапцаров", Варна, 2015, ISBN: 978-954-8991-79-7, (Отличена с Колективната награда "Варна" в областта на обществените науки за 2015 г.).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2014

Калинов, Калин; Канев, Димитър; Медникаров, Боян

Лидерство и екипност в корабоплаването Book Chapter

In: Chapter 1, 12, 13, 14, 15, E-литера Софт, Варна, 2014, ISBN: 978-954-2912-51-4.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Специфични аспекти на мотивацията на корабните екипажи Conference

Сборник научни трудове. Десета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2014.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

2013

Канев, Димитър

Микроикономическа теория Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Трето издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-30-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Икономика на труда Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Второ издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-34-7.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Лекционен курс по макроикономика Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Второ издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-34-7.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2012

Канев, Димитър

Финансиране на производството на публичните блага Conference

Девета международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети", 2012.

Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси

Канев, Димитър

Основни задачи на социалната политика и методологични особености на нейните съвременни изследвания Booklet

В: Асоциация на възпитаниците на ВВМУ. Професорите на Морско училище и техните академични лекции, Стено, Варна, 75-89, 2012, ISSN: 1313-1273.

BibTeX | Етикети: социална политика

Канев, Димитър

Социално-ефективният резултат: в търсене на благосъстояние, свобода, справедливост и равенство Conference

Предизвикателства пред съвременната икономика, Издателство на МВБУ, 2012, ISBN: 978-954-9432-57-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

2011

Канев, Димитър

Икономика на публичния сектор Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, 2011, ISBN: 978-954-2912-13-2.

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2010

Канев, Димитър

Социална политика и публичен избор Conference

Сборник научни трудове. Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

Канев, Димитър

Статии 028, 056, 062, 063 Book Chapter

In: Коев, Йордан; Вачков, Стефан (Ed.): Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство, Стено, Варна, 2010, ISBN: 978-954-449-509-1, (Трудът е номиниран за колективна награда „Варна“ в областта на обществените науки за 2011 г.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Несигурност и социалноосигурителна политика Booklet

Известия на Икономически университет – Варна, 4, 17-30, 2010, ISSN: 1310-0343.

Abstract | BibTeX | Етикети: социална политика

2009

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложението им във въоръжените сили PhD Thesis

Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на икономическите науки", Висшата атестационна комисия, 2009, (Научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън материалното производство“).

BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Икономика на персонала Book Chapter

In: Е-литера, Варна, 2009, ISBN: 978-954-339-046-5.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Kanev, Dimitar

Economics Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2009, ISBN: 978-954-339-044-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Kanev, Dimitar

Public Finance Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2009, ISBN: 978-954-339-047-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публични финанси

Канев, Димитър

Ефективната структура на трудовите възнаграждения във въоръжените сили Booklet

Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, 8 , 60-76, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Образованието като сигнал за индивидуалната производителност във въоръжените сили Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 137-138, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Канев, Димитър

Уволнение, доброволно напускане или пенсиониране – кой е оптималният метод за освобождаване на персонала във въоръжените сили? Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 131-136, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Икономически модели на сигналните функции на образованието Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, vol. 29, pp. 139-143, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Изменението във времето на трудовите възнаграждения Journal Article

In: Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, vol. 8, pp. 48-59, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Проблеми на координацията и контрола във висшето военно образование и мястото на академичната демокрация в тяхното решаване Journal Article

In: Военен журнал, no. 3, pp. 36-48, 2009, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Социалната политика: икономически проекции и решения Book

Стено, Варна, 2009, ISBN: 978-954-449-442-1, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Професор").

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

128 entries « 1 of 3 »