Публикации

123 entries « 1 of 3 »

2022

Kanev, Dimitar; Stoilov, Todor; Stoilova, Krasimira

Efficient Management of Portfolio Resources Conference

Proceedings of The International Association of Maritime Universities (IAMU) Conference, Batumi, Georgia. October 20th-21st, 2022, ISBN: 2706-6754.

BibTeX | Етикети:

Stefanova, Marieta G.; Kanev, Dimitar

The Impact of Process Innovations on the Maritime Transport Services in Bulgaria Conference

Proceedings of The International Association of Maritime Universities (IAMU) Conference, Batumi, Georgia. October 20th-21st, 2022, ISSN: 2706-6754.

BibTeX | Етикети:

2020

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Modern Developments in Behavioral Economics Proceeding

Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production. FarEastСon 2018. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer, Cham, vol. 138, 2020, ISBN: 978-3-030-15576-6.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2019

Kanev, Dimitar; Mednikarov, Boyan; Kalinov, Kalin; Madjarova, Tanya; Lutzkanova, Siyana

Current trends in the maritime profession and their implications for the maritime education Conference

20th Commemorative Annual General Assembly, AGA 2019 - Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference, IAMUC, 2019, ISSN: 2706-6746.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

2018

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Е-литера Софт, 2018, ISBN: 978-954-2912-73-6, (Второ електронно издание).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Второ, преработено и допълнено издание, Е-литера Софт, Варна, 2018, ISBN: 978-954-2912-57-6, (581 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Провали на информационните и образователни програми в подпомагането на капацитета за по-добри избори Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Парадоксът на избора и неговите решения Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

The paradox of information Journal Article

In: Economics and Management, vol. Volume: XIV, no. Issue: 1, pp. 59-73, 2018, ISSN: 2367-7600; 1312-594Х.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2017

Канев, Димитър; Терзиев, Венелин

Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи Booklet

Годишник на СА „Д. А. Ценов”, 120, 17-32, 2017, ISSN: 0861-8054.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Външни стимули и вътрешна мотивация Conference

Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия, ИУ - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, ISBN: 978-954-21-0951-8, (стр. 47-57).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, ограничена рационалност, поведенческа икономика, управление на човешките ресурси

Kanev, Dimitar; Toncheva, Sonya; Terziev, Venelin; Narleva, Kamelia

Specific aspects of motivation of seafarers Proceeding

18th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities - Global Perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, IAMU 2017, vol. Volume 1, 2017, ISBN: 978-954-8991-98-8, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Education and Behavioural Failures Proceeding

Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 733-742 OCERINT, 9-11 October - Istanbul, Turkey, 2017, ISBN: 978-605-82433-0-9, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000431839500104).

Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

Kanev, Dimitar; Terziev, Venelin

Behavioral economics: Development, condition and perspectives Proceeding

Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 10-12 July 2017- Dubai, UAE, Ocerind Publishing, 2017, ISBN: 978-605-82433-1-6, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000438487400087).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Защо победи Тръмп - Отговорът на теорията на перспективите Journal Article

In: Народностопански архив, vol. 2/2017, pp. 30-43, 2017, ISSN: 0323-9004 (Print); ISSN: 2367-9301 (Online).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

Why Trump won the elections – in view of the prospect theory Journal Article

In: Economic archive, vol. 2/2017, pp. 27-39, 2017, ISSN: 0323-9004 (Print); ISSN: 2367-9301 (Online).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Чувството на дълг като ограничител на преследването на личния интерес Journal Article

In: Икономика 21, vol. 1/2017, pp. 3-23, 2017, ISSN: 2534-9457 (Online) ISSN: 1314-3123 (Print).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

Commitment as a constraint to the pursuit of self-interest Journal Article

In: Economics 21, vol. 1/2017, pp. 3-20, 2017, ISSN: 2534-9457 (Online) ISSN: 1314-3123 (Print).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2016

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Стено, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-887-0, (254 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма Conference

Национална кръгла маса на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.“, Икономически университет – Варна, "Наука и икономика", Варна, 90-101, 2016, ISBN: 978-954-21-0909-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Неравенство и образование. Роля на ограничената рационалност и дефектите на самоконтрола Conference

Лидерство и организационно развитие, СУ „св. Климент Охридски“, 157-164 2016, ISBN: 978-954-07-4129-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

2015

Канев, Димитър

Мотивационен профил на обучаващите се в системата на морското образование Miscellaneous

В: Калинов, К., Б. Медникаров, Д. Канев, М. Цветков, И. Цолчовски, С. Сивова. Възможности за развитие на системата за морско образование, 5-12, ВВМУ "Н. Вапцаров", Варна, 2015, ISBN: 978-954-8991-79-7, (Отличена с Колективната награда "Варна" в областта на обществените науки за 2015 г.).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2014

Калинов, Калин; Канев, Димитър; Медникаров, Боян

Лидерство и екипност в корабоплаването Book Chapter

In: Chapter 1, 12, 13, 14, 15, E-литера Софт, Варна, 2014, ISBN: 978-954-2912-51-4.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Специфични аспекти на мотивацията на корабните екипажи Conference

Сборник научни трудове. Десета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2014.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

2013

Канев, Димитър

Микроикономическа теория Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Трето издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-30-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Икономика на труда Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Второ издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-34-7.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Лекционен курс по макроикономика Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Второ издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-34-7.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2012

Канев, Димитър

Финансиране на производството на публичните блага Conference

Девета международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети", 2012.

Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси

Канев, Димитър

Основни задачи на социалната политика и методологични особености на нейните съвременни изследвания Booklet

В: Асоциация на възпитаниците на ВВМУ. Професорите на Морско училище и техните академични лекции, Стено, Варна, 75-89, 2012, ISSN: 1313-1273.

BibTeX | Етикети: социална политика

Канев, Димитър

Социално-ефективният резултат: в търсене на благосъстояние, свобода, справедливост и равенство Conference

Предизвикателства пред съвременната икономика, Издателство на МВБУ, 2012, ISBN: 978-954-9432-57-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

2011

Канев, Димитър

Икономика на публичния сектор Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, 2011, ISBN: 978-954-2912-13-2.

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2010

Канев, Димитър

Социална политика и публичен избор Conference

Сборник научни трудове. Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публичен избор, социална политика

Канев, Димитър

Статии 028, 056, 062, 063 Book Chapter

In: Коев, Йордан; Вачков, Стефан (Ed.): Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство, Стено, Варна, 2010, ISBN: 978-954-449-509-1, (Трудът е номиниран за колективна награда „Варна“ в областта на обществените науки за 2011 г.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Несигурност и социалноосигурителна политика Booklet

Известия на Икономически университет – Варна, 4, 17-30, 2010, ISSN: 1310-0343.

Abstract | BibTeX | Етикети: социална политика

2009

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложението им във въоръжените сили PhD Thesis

Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на икономическите науки", Висшата атестационна комисия, 2009, (Научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън материалното производство“).

BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Икономика на персонала Book Chapter

In: Е-литера, Варна, 2009, ISBN: 978-954-339-046-5.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Kanev, Dimitar

Economics Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2009, ISBN: 978-954-339-044-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Kanev, Dimitar

Public Finance Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2009, ISBN: 978-954-339-047-2.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: публични финанси

Канев, Димитър

Ефективната структура на трудовите възнаграждения във въоръжените сили Booklet

Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, 8 , 60-76, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Образованието като сигнал за индивидуалната производителност във въоръжените сили Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 137-138, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Канев, Димитър

Уволнение, доброволно напускане или пенсиониране – кой е оптималният метод за освобождаване на персонала във въоръжените сили? Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 131-136, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Икономически модели на сигналните функции на образованието Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, vol. 29, pp. 139-143, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Изменението във времето на трудовите възнаграждения Journal Article

In: Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, vol. 8, pp. 48-59, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Проблеми на координацията и контрола във висшето военно образование и мястото на академичната демокрация в тяхното решаване Journal Article

In: Военен журнал, no. 3, pp. 36-48, 2009, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Социалната политика: икономически проекции и решения Book

Стено, Варна, 2009, ISBN: 978-954-449-442-1, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Професор").

Abstract | BibTeX | Етикети: публичен избор, публични финанси, социална политика

2008

Kanev, Dimitar; Mednikarov, Boyan

Faculty Motivation and the Role of Social Capital in Higher Education Journal Article

In: Journal of Marine Technology and Environment, vol. 1, pp. 31-44, 2008, ISSN: 1844-6116.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Ефекти от обвързването на заплащането с крайните резултати във въоръжените сили Conference

Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Conference

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Conference

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Основни проблеми пред организациите от сферата на отбраната и пътища за тяхното преодоляване Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на семейството, управление на човешките ресурси

123 entries « 1 of 3 »