Публикации

Show all

2018

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Е-литера Софт, 2018, ISBN: 978-954-2912-73-6, (Второ електронно издание).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, обща икономическа теория

2013

Канев, Димитър

Микроикономическа теория Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Трето издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-30-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Лекционен курс по макроикономика Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Второ издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-34-7.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2009

Kanev, Dimitar

Economics Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2009, ISBN: 978-954-339-044-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2005

Kanev, Dimitar

A course in Economics of Sea Transport and International Trade Book Chapter

In: E-litera, Varna, 2005, ISBN: 978-954-339-009-0.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2003

Канев, Димитър

Едно ценно изследване върху Ф. Хайек и спонтанния ред на пазарното общество Journal Article

In: Икономическа мисъл, no. 3, pp. 123-125, 2003, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2001

Канев, Димитър

Глобализацията и нейните предизвикателства към висшето образование Conference

Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България (Кръгла маса), Икономическа мисъл, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Успехът на “Икономическа мисъл” е успех и за българските икономисти Journal Article

In: Икономическа мисъл, no. 4, pp. 21-23, 2001, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Макроикономика (теория, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 4, 5, 6, 12, Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-087-6.

Abstract | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

2000

Канев, Димитър

Икономически последици от развитието на електронната търговия Conference

Сборник материали от кръгла маса по проблемите на световното стопанство, Икономически университет – Варна, Стено, Варна, 2000.

Abstract | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Микроикономика (теория, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 3, 11, 12, 13, 14, Стено, Варна, 2000, ISBN: 954-449-390-6.

Abstract | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1997

Канев, Димитър

Отново за използването на знанието в обществото Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет – Варна, no. 1, pp. 62-70, 1997, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория, ограничена рационалност

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Въведение в макроикономиката (главното в теорията, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 3, 4, 5, 10, Бряг-принт, Варна, 1997.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1996

Канев, Димитър

Влияние на данъчното облагане върху индивидуалното предлагане на труд Booklet

Икономическа мисъл, 6. 38-59, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Въведение в микроикономиката (главното в теорията, тестове, задачи) Book Chapter

In: Глави 3, 11, 12, 13, 14, Бряг-принт, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1994

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Микроикономика (основи на теоретичния анализ) Book Chapter

In: Chapter 5, 6, 7, 15, 16, Колор-принт, Варна, 1994, ISBN: 954-799-390-9.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Свободното движение на работната сила: проблеми и перспективи Conference

Научно тематичен сборник, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Въведение в макроикономиката (въпроси, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 3, 4, 5, Бряг-принт, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1993

Канев, Димитър

Плюсове и минуси на приватизацията на военната промишленост в България Conference

Научни трудове, vol. Кн. 24, Обществени науки, част първа, ВОВУ „В. Левски“, В. Търново, 1993, (стр. 262-267).

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Изследване на зависимостта между темповете на прираст на националния доход и тези на основните производствени фондове и заетите в материалното производство Conference

Научни трудове, vol. Кн. 24, Обществени науки, част първа, ВОВУ „В. Левски“, В. Търново, 1993, (стр. 268-272).

BibTeX | Етикети: иконометрия, обща икономическа теория

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Въведение в микроикономиката (въпроси, тестове, задачи) Book Chapter

In: Chapter 3, 11, 12, 13, Бряг-принт, Варна, 1993, ISBN: 954-424-035-7.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1992

Канев, Димитър

Микроикономика Book Chapter

In: Авторизиран превод по „Microeconomics“ на Къртис и Дайан Итън, Варненски свободен университет, Варна, 1992.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1991

Канев, Димитър

Икономикс Book Chapter

In: Авторизиран превод по "Economics" на Пол Самуелсън и Уилям Нордхауз, Икономически университет, Варна, 1991.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория