Професионална биография

НАУЧНИ ЗВАНИЯ

Професор. Присъдено от Висшата атестационна комисия по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън материалното производство“ (Икономика на социалните дейности) с протокол 5/24.03.2010 г.

Доцент. Присъдено от Висшата атестационна комисия по научна специалност 05.02.01 „Политическа икономия“ (Икономика) с протокол 16/07.07.1998 г.

НАУЧНИ СТЕПЕНИ

2009 г.: Доктор на икономическите науки. Присъдена от Висшата атестационна комисия по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън материалното производство“ с протокол 9/27.05.2009 г. Тема на дисертацията: “Икономически теории за управлението на персонала и приложението им във въоръжените сили”.

Доктор. Присъдена от Висшата атестационна комисия по научна специалност 05.02.16 „Икономика и организация на труда“ с протокол 16/17.04.1997 г. Тема на дисертацията: “Неокласически модели за определяне на индивидуалното предлагане на труд”.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

УДОВЛЕТВОРЕНИ МИНИМАЛНИ НАУКОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО ЗРАС И РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИД

Професор в Професионално наплавление 3.7 Администрация и управление.

Професор в Професионално наплавление 3.8 Икономика.

ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

1992-93 г.: Магистърска програма по икономика на Коалиция “Университет Делауеър – България”, организирана от Агенцията за международно развитие – САЩ. Сертификат от университета на Делауер, Делауер, САЩ. Тема на дипломната работа: “Системата за социална защита през прехода към пазарна икономика”.

1990-92 г.: Технически университет – Варна. Диплома за нова фундаментална подготовка по индустриален мениджмънт. Тема на дипломната работа: “Разработване на учебно пособие по микроикономика”.

1982-87 г.: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. Диплома за инженер-корабоводител.

1978-82 г.: Математическа гимназия – Варна. Диплома за средно образование. Златен медал за отличен успех.

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

1999 г.: Българо-Холандски курс по Международна сигурност, Институт за лидерство, медии и корпоративно обучение, Холандия. Сертификат.

1998 г.: Международен курс по управление на военните ресурси – Институт по отбранителни ресурси, Монтерей, Калифорния, САЩ. Сертификат.

1997-98 г.: Курс по английски език – DLIELC, Военновъздушна база Лекланд, Тексас, САЩ. Сертификат.

1992 г.: Мобилен международен курс по управление на военните ресурси. Сертификат от Институт по отбранителни ресурси, САЩ. Сертификат.

1991 г.: Бакалавърски курсове по икономика на Коалиция “Университет Делауеър – България”. Сертификат.

ЧУЖДОЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

Писмено и говоримо владеене на английски и руски език.

ТЕХНИЧЕСКИ УМEНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  • Internet: HTML, XHTML, CSS;
  • Web инструменти: Adobe Creative Suite (Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Flash), CSE HTML и CSS Validator, FTP клиенти;
  • Софтуерни приложения: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), Adobe Acrobat Professional, Foxit Phantom Professional, Articulate Storyline и др.;
  • LMS/CMS: Moodle, SharePoint, WordPress, Joomla;
  • Опит с Apache сървъри.
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

От 1991 г.: Преподавател по икономика във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Заемани академични длъжности: старши асистент (1992-94), главен асистент (1994-98), доцент по икономика (1998-2010) и професор по администрация и управление  (от 2010 г.).

От 1990 г.: Преподавател по икономика във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. Заемани академични длъжности: старши асистент (1990-94), главен асистент (1994-98), доцент по икономика (1998-2010) и професор по икономика (от 2010 г.).

2006-13 г.: Преподавател по икономика в Технически университет – Варна.

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЛЪЖНОСТИ И УЧАСТИЯ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИ

От 2019 г.: Заместник-ректор по учебната и научната дейност и акредитацията на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

От 1998-22 г.: Ръководител на катедра “Мениджмънт и логистика“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

2013-19 г.: Председател на Общото събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

2006-13 г.: Член на Програмния комитет на тема Транспорт – 7РП на ЕС, Брюксел.

УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ

От 2010 г.: Председател на Редакционната колегия на Е-ЛИТЕРА СОФТ ЕООД, ISBN: 978-954-2912 – издателството индексира публикациите си в CEEOL и Google Scholar.

От 2010 г.: Член на Редакционната колегия на „ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ“, ISSN 2311-3413 – списанието е включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35 от 9).

От 2017 г.: Член на Редакционната колегия на „Годишник на Икономически университет – Варна“, ISSN 0861-6752 – Годишникът на ИУ – Варна е включен в системата за рефериране и индексиране CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

ТЕКУЩИ ИНТЕРЕСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • Обща икономическа теория;
  • Поведенческа икономика;
  • Икономиката на труда.
НАГРАДИ

Индивидуална Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование (Обществени науки) и вписване в Почетната книга на град Варна за монографията „Икономически теории за управлението на персонала и приложениeто им във Въоръжените сили“.

Колективна Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование (Обществени науки) за колективната монография „Възможности за развитие на системата за морско образование“.

Златна значка на Областна управа Варна за постижения в науката и висшето образование.