Публикации

Show all

2017

Канев, Димитър

Външни стимули и вътрешна мотивация Conference

Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия, ИУ - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, ISBN: 978-954-21-0951-8, (стр. 47-57).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, ограничена рационалност, поведенческа икономика, управление на човешките ресурси

Kanev, Dimitar; Toncheva, Sonya; Terziev, Venelin; Narleva, Kamelia

Specific aspects of motivation of seafarers Proceeding

18th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities - Global Perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, IAMU 2017, Volume 1 , 2017, ISBN: 978-954-8991-98-8, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2014

Канев, Димитър

Специфични аспекти на мотивацията на корабните екипажи Conference

Сборник научни трудове. Десета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2014.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

2010

Канев, Димитър

Статии 028, 056, 062, 063 Book Chapter

Коев, Йордан; Вачков, Стефан (Ed.): Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство, Стено, Варна, 2010, ISBN: 978-954-449-509-1, (Трудът е номиниран за колективна награда „Варна“ в областта на обществените науки за 2011 г.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

2009

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложението им във въоръжените сили PhD Thesis

Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на икономическите науки", Висшата атестационна комисия, 2009, (Научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън материалното производство“).

BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Икономика на персонала Book Chapter

Е-литера, Варна, 2009, ISBN: 978-954-339-046-5.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Ефективната структура на трудовите възнаграждения във въоръжените сили Booklet

Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, 8 , 60-76, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Образованието като сигнал за индивидуалната производителност във въоръжените сили Journal Article

Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", 29 , pp. 137-138, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Канев, Димитър

Уволнение, доброволно напускане или пенсиониране – кой е оптималният метод за освобождаване на персонала във въоръжените сили? Journal Article

Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", 29 , pp. 131-136, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

2008

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Conference

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Conference

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Основни проблеми пред организациите от сферата на отбраната и пътища за тяхното преодоляване Conference

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на семейството, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничения на повишенията като стимул за полагане на големи усилия във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложениeто им във Въоръжените сили Book

Стено, Варна, 2008, ISBN: 978-954-449-387-5, (Отличена с Индивидуална Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование (Обществени науки) за 2009 г. и вписване в Почетната книга на град Варна.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Повишенията като инструмент за стимулиране на усилията във въоръжените сили Journal Article

Военен журнал, (5), pp. 5-17, 2008, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Равнището и структурата на възнагражденията във въоръжените сили като фактори за конкурентоспособността на армията на трудовия пазар Booklet

Икономическа мисъл, 4, 32-48, 2008, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Conference

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2005

Kanev, Dimitar

Faculty motivation and the role of social capital in higher education Proceeding

International conference on business, management and economics, 16-19 June, Yasar University, Izmir, Turkey, 2005.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

2001

Канев, Димитър

Заплащането при вътрешните трудови пазари и приложения в случая с преподавателския състав на ВВМУ “Н. Вапцаров” Conference

Юбилейна научна конференция, Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, управление на човешките ресурси

1996

Канев, Димитър

Последици от асиметричната информация във висшето образование Conference

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, икономика на труда