Публикации

Show all

2017

Канев, Димитър

Външни стимули и вътрешна мотивация Conference

Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия, ИУ - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, ISBN: 978-954-21-0951-8, (стр. 47-57).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, ограничена рационалност, поведенческа икономика, управление на човешките ресурси

Kanev, Dimitar; Toncheva, Sonya; Terziev, Venelin; Narleva, Kamelia

Specific aspects of motivation of seafarers Proceeding

18th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities - Global Perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, IAMU 2017, vol. Volume 1, 2017, ISBN: 978-954-8991-98-8, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2014

Канев, Димитър

Специфични аспекти на мотивацията на корабните екипажи Conference

Сборник научни трудове. Десета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите“, Варна, 2014.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

2010

Канев, Димитър

Статии 028, 056, 062, 063 Book Chapter

In: Коев, Йордан; Вачков, Стефан (Ed.): Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство, Стено, Варна, 2010, ISBN: 978-954-449-509-1, (Трудът е номиниран за колективна награда „Варна“ в областта на обществените науки за 2011 г.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

2009

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложението им във въоръжените сили PhD Thesis

Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на икономическите науки", Висшата атестационна комисия, 2009, (Научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън материалното производство“).

BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Икономика на персонала Book Chapter

In: Е-литера, Варна, 2009, ISBN: 978-954-339-046-5.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Ефективната структура на трудовите възнаграждения във въоръжените сили Booklet

Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, 8 , 60-76, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Образованието като сигнал за индивидуалната производителност във въоръжените сили Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 137-138, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Канев, Димитър

Уволнение, доброволно напускане или пенсиониране – кой е оптималният метод за освобождаване на персонала във въоръжените сили? Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 131-136, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

2008

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Conference

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Conference

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Основни проблеми пред организациите от сферата на отбраната и пътища за тяхното преодоляване Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на семейството, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничения на повишенията като стимул за полагане на големи усилия във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложениeто им във Въоръжените сили Book

Стено, Варна, 2008, ISBN: 978-954-449-387-5, (Отличена с Индивидуална Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование (Обществени науки) за 2009 г. и вписване в Почетната книга на град Варна.).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Повишенията като инструмент за стимулиране на усилията във въоръжените сили Journal Article

In: Военен журнал, no. 5, pp. 5-17, 2008, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Равнището и структурата на възнагражденията във въоръжените сили като фактори за конкурентоспособността на армията на трудовия пазар Booklet

Икономическа мисъл, 4, 32-48, 2008, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Conference

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2005

Kanev, Dimitar

Faculty motivation and the role of social capital in higher education Proceeding

International conference on business, management and economics, 16-19 June, Yasar University, Izmir, Turkey, 2005.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

2001

Канев, Димитър

Заплащането при вътрешните трудови пазари и приложения в случая с преподавателския състав на ВВМУ “Н. Вапцаров” Conference

Юбилейна научна конференция, Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, управление на човешките ресурси

1996

Канев, Димитър

Последици от асиметричната информация във висшето образование Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, икономика на труда