Икономика на труда

Анотация

Икономиката на труда изучава трудовия пазар и трудовите отношения. Тя обхваща проблемите на търсенето и предлагането на труд, домашното производство и семейните решения относно специализацията в домакинството и разпределението на семейните блага, пазарното равновесие на трудовите пазари при различните пазарни структури, дискриминацията в заплащането на труда, компенсационните различия в заплащането. В дисциплината се представят икономическата теория по разглежданите въпроси, емпиричните изследвания на спецификата на действието на теоретичните модели в българските условия и особеностите на социално-икономическата политика, която трябва да се следва.

Изисквания

–    Задълбочени предварителни познания по микроикономика (теориите за индивидуалния избор, фирмата и търсенето на производствени фактори), макроикономика (проблемът за безработицата и неговите решения) и математика (графики, функции, оптимизационни задачи).

–    Навременно идване и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и няма да се толерират.

–    Въпреки че стремежът на лекционните занятия ще бъде да се премине колкото е възможно по-голяма част от учебния материал, важен елемент на подготовката е самостоятелната работа. Основното учебното пособие по дисциплината – „Икономика на труда” – е публикувано в интернет на адрес: http://www.e-litera.com и съдържа електронния вариант на учебника, подробни и анимирани PPT презентации на всички лекции, тестове за самостоятелна подготовка върху всяка от учебните теми. Ще имате право на два опита върху всеки от тестовете за самостоятелна подготовка. За най-добри резултати се препоръчва, първо, да се запознавате с литературата и да конспектирате новите термини, концепции и модели, след това, да прегледате презентацията на съответната тема, и накрая, да направите теста по нея. Не преминавайте към следваща тема, ако резултатът от теста по предходната е по-нисък от 60 % верни отговори.

Етични правила

Ще държа стриктно отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа. Проблеми и въпроси поставяйте само писмено, като използвате посочения по-горе e-mail за контакт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат по e-mail. За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури ще бъдат писмени и работите ви ще се съхраняват една година. В случай че имате някакви претенции към оценяването, следва да ги предявите по имейл в едноседмичен срок след приключване на изпитната процедура. Няма да допускам явявания на изпити извън посочените дати, както и индивидуално явяване. Абсолютно несъвместими с академичната етика са нарушенията на правата на интелектуалната собственост, плагиатството, ползването и разпространението на пиратски копия на учебна литература, както и опитите за академични измами, корупция, въздействие и ходатайства. Не е разрешено да записвате или разпространявате в аудио и видеоформат занятията, като и да правите или разпространявате копия на изпитни материали. Длъжни сте да ме уведомите по имейл, ако имате информация за подобни нарушения или прецените нечие поведение като неетично или незаконно.

Контрол на подготовката

Условията за семестриална заверка са да сте спазвали изискванията за академична етика. За студентите от задочно обучение няма изискване за точки от текущия контрол.

Формиране на оценката: За успешно преминаване на дисциплината се изисква обучаемият да се е явил и покрил минималните изисквания на тест със затворени и/или отворени въпроси. Минималните изисквания зависят от степента на трудност на съответния тест. Крайната оценка по дисциплината отчита резултатите от теста, както и положените усилия в аудиторните занятия и самостоятелната работа, ако има условия за контрол върху тях. Формира се по следната схема:

Точки Оценка
85.00 – 100.00 Отличен 6
70.00 – 84.99 Мн. добър 5
55.00 – 69.99 Добър 4
40.00 – 54.99 Среден 3
00.00 – 39.99 Слаб 2
Съдържание на занятията по теми

1. Въведение.

Предмет на икономиката на труда. Характеристики на икономическия подход.

2. Опростен модел на предлагането на труд от индивидите.

Максимизацията на полезността от индивидите и предлагането на труд. Влияние на равнището на заплащането върху индивидуалните решения за предлагането на труд. Крива на индивидуалното предлагане на труд. Модел на ситуациите, в които трудът е свързан с допълнителни разходи на време и средства.

3. Влияние на индивидуалното данъчно облагане и социалната защита върху предлагането на труд.

Влияние на индивидуалното данъчно облагане върху предлагането на труд. Влияние на схемите за социално подпомагане върху предлагането на труд. Обезщетенията при безработицата и стимулите за труд. Влиянието на пенсиите и управлението на избора на пенсионна възраст.

4. Модели на семейното предлагане на труд.

Основи на домашното производство и брака. Влияние на семейния статут върху индивидуалното предлагане на труд: модел на мъжкия „шовинизъм“, неокласически модел за домашното производство. Модел на Г. Бекер за алтруистичното разпределение на семейните блага. Договорни модели на семейните решения. Роля на държавата в семейните отношения и семейна политика.

5. Качествените характеристики на предлагания труд и образованието.

Индивидуалното търсене на образование. Причини държавата да се намесва в образованието. Подпомагането на частните инвестиции в образованието чрез заеми, данъчни облекчения, контрол върху таксите за обучение и стипендии. Национални и международни регулации на квалификацията на персонала.

6. Теория за търсенето на труд.

Максимизацията на фирмената печалба и производното търсене на труд. Краткосрочна и дългосрочна крива на търсенето на труд. Еластичност на търсенето на труд спрямо цената на труда. Приложения на концепцията за еластичността в анализа на миграцията.

7. Конкурентният трудов пазар и различия в заплащането на труда.

Формиране на заплащането при хомогенен труд. Формиране на заплащането при хетерогенен труд: компенсационни различия в заплащането. Дискриминация на трудовия пазар. Национални и международни регулации на трудовите отношения.

8. Ролята на синдикатите в трудовите отношения.

Функции на синдикатите. Модел на МакДоналд и Солоу за договарянето на заплащането и заетостта при недостатъчно търсене. Икономика на стачните действия. Ролята на синдикатите във формирането на заплащането. Разпределението на силата между труда и капитала и намесата на държавата за коригирането му.

Литература

Основна литература:

Канев, Д. Икономика на труда. Варна, Е-литера Софт, 2010. http://www.e-litera.eu.

Друга литература, подходяща за подготовката по дисциплината:

Владимирова, К. Икономика на труда. С., Сиела, 2009.

Георгиев, Г. Икономика на труда. С., Милениум, 2007.

Сотирова, М. Икономика на труда. П., ПУ „П. Хилендарски”, 2006.

Шопов, Д., Л. Стефанов, М. Паунов, Л. Дулевски. Икономика на труда. С., Тракия-М, 2002.