Изпити: указания и дати

Указания
 • Разрешава се еднократно явяване на изпит в рамките на всяка сесия.
 • Преди да се явите на изпит проверете дали няма промяна на изпитната дата, място и час.
 • До изпит се допускат обучаеми, които:
  • са вписани в изпитния протокол за текущата година или за които 48 часа преди изпита е генериран електронен индивидуален изпитен протокол;
  • са се явили 5 минути преди началото на изпита в определената зала;
  • носят семестриално заверени студентски книжки или друг документ за самоличност.
 • Изпитът е с продължителност до един час и 30 м. и съдържа писмен отговор на няколко отворени въпроси и/или въпроси за избор.
 • По време на изпит се забранява ползването на мобилни телефони и друга комуникационна техника. При неспазване на забраната, както и при непозволено внасяне или използване на материали, свързани с изпита, опит за преписване или подсказване, работа се анулира и случаят се докладва по установения ред.
 • Когато процедурата не позволява резултатите от изпита да бъдат обработени и обявени до края на работния ден, в тридневен срок обучаемият се информира чрез електронната система за студентско състояние за изпитния резултат.
 • В случай че обучавано лице има претенция по оценката си, трябва да ми я предяви чрез имейл в рамките на една седмица от обявяването й. В едноседмичен срок работата ще бъде преразгледана и ще уведомя по имейл обучаемия за решението си.
Изпитни дати за учебната година

Висше училищеСеместърДисциплинаФормаРедовна
сесия
Поправителна
сесия
Ликвидационна
сесия
ВВМУЗименУправление на персоналаЗадочна6/12/23, л.з. 9 - от 19:00 онлайн17/1/24, л.з. 9 - от 16:0023/8/24, л.з. 9 - 16:00
ВВМУЗименМакроикономикаРедовнаТекущ контрол

2/2/24, л.з. 9 - от 15:00 по график23/8/24, л.з. 9 - 17:00
ВВМУЗименВъведение в микроикономиката - само за групи 311221, 312231Задочна15/12/23, л.з. 9 - от 16:0017/1/24, л.з. 9 - от 15:0023/8/24, л.з. 9 - след 16:00 по график. Не по-късно от 24 часа преди изпита всеки с право да се яви ще получи покана с точния час.
ВВМУЗименМакроикономикаЗадочна15/12/23, л.з. 9 - от 16:0017/1/24, л.з. 9 - от 15:0023/8/24, л.з. 9 - 17:00
ВВМУЗименИкономика на трудаРедовнаТекущ контрол

2/2/24, л.з. 9 - от 17:00 по график23/8/24, л.з. 9 - 16:00
ВВМУЗименИкономика на трудаЗадочна6/12/23, л.з. 9 - от 16:0017/1/24, л.з. 9 - от 16:0023/8/24, л.з. 9 - 16:00
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаРедовнаТекущ контрол15/7/24, л.з. 9 - от 15:00 с допълнително уточняване на часа за групата23/8/24, л.з. 9 - след 16:00 по график. Не по-късно от 24 часа преди изпита всеки с право да се яви ще получи покана с точния час.
ВВМУЛетенВъведение в микроикономикатаЗадочна29/03/24, л.з. 9 - от 16:0015/7/24, л.з. 9 - от 15:00 с допълнително уточняване на часа за групата23/8/24, л.з. 9 - след 16:00. Не по-късно от 24 часа преди изпита всеки с право да се яви ще получи покана с точния час.
ВВМУЛетенУправление на персоналаЗадочна29/03/24, л.з. 9 - от 17:005/4/24, л.з. 9 - от 16:40 23/8/24, л.з. 9 - 16:00
ВСУЗименЧовешкото действиеЗФО и ДФО2/12/23, от 13:00 тест със затворени въпроси.8/2/24, от 13:00 тест със затворени въпроси.22/8/24, от 16:00, тест със затворени въпроси.

Студентите, които имат право да се явят, ще бъдат информирани на институционалните си имейли 24 часа преди изпита за точния час, ако има необходимост от формиране на групи. За целта 48 часа преди изпита следва да съм получил от деканата електронни индивидуални изпитни протоколи за яваващите се на ликвидационен изпит. Ако имате издаден изпитен протокол и не сте получили покана за изпита, моля да ме информирате до 24 часа преди началото му.