Етични правила

Ако сте мои студенти, държа отношенията ни да са подчинени на принципите на академичната етика.

Организацията, съдържанието и изискванията по изучаваните дисциплини са в строго съответствие с учебните програми. Техните анотации са достъпни чрез връзките в този сайт. Запознайте се внимателно с тях. Ако след това все още имате въпроси по организацията на учебния процес и оценяването, поставяйте ги писмено по имейл. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат писмени. След като се запознаете и се уверите, че разбирате напълно и в детайли изискванията на учебната програма по изучаваната дисциплина.

От вас се очаква редовно да посещавате учебните занятия, да влизате в час и да заемате местата си до неговото започване, да не внасяте храна и напитки в учебните помещения. По време на занятията да държите изключени мобилните си телефони, да внимавате, да участвате активно, да проявявате организираност и дисциплина, да сте толерантни към мненията на останалите. Във времето за извънаудиторна заетост съвестно, самостоятелно и в срок да изпълнявате поставените задания.

По отношение на учебната литература искам категорично да изясня, че използването на включените в учебната програма заглавия не е задължително, не създава непозволено предимство при оценяването и не води до привилегировано третиране в занятията и консултациите. При нужда от консултация, можете да разчитате на такава след съгласуване с мен, на определеното място и в определеното време за консултации. Не правя платени консултации и курсове по водените от мене дисциплини за студенти от български висши училища.

Заверката на семестъра и оценката ви ще зависят само от академичните ви постижения и ще са в съответствие с изискванията на учебната програма. Не допускам изпити извън определените дати, както и индивидуално явяване на изпити. За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури са писмени и работите се съхраняват една година. В случай че имате претенции, следва да ги предявите по имейл в едноседмичен срок след приключване на изпитната процедура.

Абсолютно несъвместими с академичната етика са нарушенията на правата на интелектуалната собственост, плагиатството, ползването и разпространението на пиратски копия на учебна литература, както и опитите за академични измами, корупция, въздействие и ходатайства. Не е разрешено да записвате или разпространявате в аудио и видеоформат занятията, като и да правите или разпространявате копия на изпитни материали. Длъжни сте да ме уведомите по имейл, ако имате информация за подобни нарушения или прецените нечие поведение като неетично или незаконно.