Управление на персонала

Анотация

Управлението на персонала изучава ефективното използване на човешките ресурси в организациите. Познаването на неговите принципи има не само значение за теоретичната подготовка на специалистит, но има съществено място и роля за успеха в тяхната практическа дейност.

Целта на обучението е да се усвоят основните теоретични инструменти и да се придобият практически умения за описание и анализ на трудовите отношения. Провеждането на учебния процес по дисциплината способства за усъвършенстване на управленска подготовка и уменията за вземане на ефективни решения. Темите изследват трудовите отношения при вътрешна организация на труда, паричните и непарични възнаграждения, управленските йерархии, подбора и освобождаването на персонала, стимулите и мотивацията за висока производителност. Материалът включва редица приложения и е ориентиран към практиката в морския сектор.

Дисциплината изгражда ключови компетентности по Националната квалификационна рамка – ниво 7 (Магистър), като формира в обучаемите умения да изграждат административно организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми, както и умения да инициират промени и да управляват процесите на развитие.

Дисциплината изгражда управленска и лидерска компетентност по функция “Контрол на операциите на кораба и грижа за лицата на борда” на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, STCW 2010, на ниво „Оперативно” и „Управление“, като дава знания и създава умения за вземане на решения и ефективно управление на труда и мотивация на персонала.

Изисквания

–    Задълбочени предварителни познания по микроикономика (теориите за индивидуалния избор, пазарните структури и търсенето на производствени фактори).

–    Навременно идване и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и няма да се толерират.

–    Въпреки че стремежът на лекционните занятия ще бъде да се премине колкото е възможно по-голяма част от учебния материал, главната форма за подготовка е самостоятелната работа.

Етични правила

Ще държа стриктно отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа. Проблеми и въпроси поставяйте само писмено, като използвате посочения по-горе e-mail за контакт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат по e-mail. Искам също категорично да изясня, че ползването и респективно закупуването на препоръчителните учебни материали по дисциплината не е задължително. Може по ваш избор да ползвате други учебници за подготовката си. За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури ще бъдат писмени и работите ви ще се съхраняват една година. В случай че имате някакви претенции към оценяването, следва да ги предявите по имейл в едноседмичен срок след приключване на изпитната процедура. Няма да допускам явявания на изпити извън посочените дати, както и индивидуално явяване. Абсолютно несъвместими с академичната етика са нарушенията на правата на интелектуалната собственост, плагиатството, ползването и разпространението на пиратски копия на учебна литература, както и опитите за академични измами, корупция, въздействие и ходатайства. Длъжни сте да ме уведомите по имейл, ако имате информация за подобни нарушения или прецените нечие поведение като неетично или незаконно.

Контрол на подготовката

Оценката по дисциплината ще се формира по две алтернативни схеми. Първата ще отразява резултатите от тестовете за самостоятелна работа. Същите са със затворени въпроси и са част от основното учебно пособие по дисциплината, (40 точки) и представянето на тест с отворени въпроси в клас (60 точки). При втората схема вместо тестовете за самостоятелна работа във формирането на точките участва тест със затворени въпроси в клас. Тестът със затворени въпроси в клас е задължителен за студентите, които са избрали да не учат по основното учебно пособие или по някаква причина не са направили успешно и в срок тестовете за самостоятелна работа. До него ще се допускат и онези, които не са удовлетворени от резултата си от тестовете за самостоятелна работа. Желаещите да се явят на теста със затворени въпроси в клас следва да попълнят формата „Регистрация за тест“ поне 48 часа преди началото му.

За формирането на оценката на всеки студент се използва схемата, даваща му по-висок брой точки.

Вид контрол Схема 1 Схема 2
Тестове за самостоятелна работа 40 т.  –
Тест в клас  – 40 т.
Контролна работа (изпит) в клас 60 т. 60 т.
Общо 100 т. 100 т.

Условията за семестриална заверка са да сте получили поне 20 т. от формите за текущ контрол и да сте спазвали изискванията за академична етика. За студентите от задочно обучение няма изискване за точки от текущия контрол.

Формиране на оценката: За успешно преминаване на дисциплината се изисква обучаемият да има поне 40 точки, като е постигнал не по-малко от 16 точки от тестовете за самостоятелна работа (теста в клас) и 24 точки от контролната работа (изпита) в клас. При изпълнение на тези изисквания, крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:

Точки Оценка
85.00 – 100.00 Отличен 6
70.00 – 84.99 Мн. добър 5
55.00 – 69.99 Добър 4
40.00 – 54.99 Среден 3
00.00 – 39.99 Слаб 2
Съдържание на курса по теми

1. Трудови отношения при вътрешна организация.

Транзакционни разходи на трудовите пазари. Влияние на специфичността несигурността и честотата на повторяемост на сделките.

2. Структура на управлението и договорна форма на трудовите отношения.

Причини за формирането на вертикални йерархии. Ефективни граници на организацията. Ефективни договори.

3. Привличане и задържане на човешките ресурси.

Индивидуални решения за избор и задържане в организациите. Компенсационни различия в заплащането на труда. Избирателни облаги за привличане и задържане в организациите. Роля на вътрешната мотивация и лидерството.

4. Подбор на персонала.

Опасността от неблагоприятен подбор. Образованието като сигнал за индивидуалната производителност. Модели на сигналните функции на образованието. Други сигнали за личностните характеристики и мотивацията.

5. Освобождаване на персонала.

Модел на ефективния момент за освобождаване на персонала. Парично стимулиране на доброволното напускане. Възможности на пенсионирането като метод за освобождаване на персонала.

6. Равнището на заплащането като стимули за висока производителност.

Проблемът „принципал – агент”. Мониторингът на усилията като реакция на опортюнизма. Обвързването на заплащането с крайните резултати като реакция на опортюнистичното поведение. Ефективно заплащане.

7. Структура на трудовите възнаграждения.

Паричното възнаграждение като оптимална форма на компенсациите. Случаи, в които непаричните компенсации са предпочитани. Оптимална структура на възнагражденията.

8. Изменение във времето на трудовите възнаграждения.

Роля на човешкия капитал. Увеличаващите се заплати като стимул за производителността и задържането на персонала. Проблемът с нежеланото пенсиониране.

9. Израстването в йерархията като стимул за производителността.

Функции на повишенията. Ефективна система за повишения. Проблеми.

10. Трудови регулации в морския сектор.

Историческо развитие на трудовите регулации в морския сектор.  Морска трудова конвенция (MLC 2006): структура и съдържание.

Литература

Основна литература:

Канев, Д. Управление на персонала. Варна, Е-литера Софт, 2014. <http://www.e-litera.eu>

Друга литература, подходяща за подготовката:

Distance Training on Maritime Labour Convention. Norwegian trainers Seagull extend courses in preparation for the August 2013 introduction of the Maritime Labour Convention (MLC). <http://www.marinelink.com>

Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., НБУ, 2009.

Лейзиър, Ед., М. Гибс. Икономика на персонала. С., Класика и стил, 2009.

Тест и декларация, че сте се запознали с изискванията на учебната програма