Въведение в микроикономиката (Микроикономика)

Анотация

Дисциплината има за цел да осигури начални познания за микроикономическата теория, като акцентира върху методологическите аспекти на икономическия анализ и е ориентирана към реалните икономически проблеми. В нея се изучават оптималното разпределение на ресурсите, икономическото поведение на индивидите и организациите, функционирането на пазарния механизъм и ефектите от държавната намеса. Основните теми изясняват теориите за пазарното равновесие, вземането на решения, пазарните структури, икономиката на информацията, външните ефекти и публичните блага.

Дисциплината изгражда ключови компетентности по Националната квалификационна рамка – подниво 6Б (Бакалавър), като формира в обучаемите способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси, широк личен мироглед, както и собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

За студентите от ВВМУ „Н. Вапцаров“ дисциплината изгражда управленска и лидерска компетентност по функция „Контрол на операциите на кораба и грижа за лицата на борда“ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, STCW 2010, на ниво „Оперативно”, като дава знания и създава умения за ефективно управление на ресурсите и вземане на решения, включително управление на труда и мотивация на персонала.

Изисквания

1. В курса ще се използват широко познанията от математиката. Ще се уверите, че с помощта на аналитичните математически методи може бързо да се откриват решенията на сложни икономически въпроси. Ако знанията ви по математика не са пълни, ще срещнете сериозни проблеми с усвояването на материала и ще се провалите. Затова първото изискване към вас е да попълните своите пропуски и при възникване на трудности да се консултирате със съответните учебници.

2. Редовното посещаване на лекции е необходимо условие за постигането на по-добри крайни резултати. Освен дисциплина, етичност, внимание и недопускане на закъснения, от вас се изискват активност, творчество и пълно изпълнение на поставените задачи.

3. При условие, че се затруднявате в усвояването на материала или търсите възможност за разширяване на познанията си, можете да разчитате на моята помощ. Винаги съм на разположение за консултации, но тяхното време е необходимо да бъде предварително съгласувано.

Етични правила

Ще държа стриктно отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа. Проблеми и въпроси поставяйте само писмено, като използвате посочения по-горе e-mail за контакт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат по e-mail. За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури ще бъдат писмени и работите ви ще се съхраняват една година. В случай че имате някакви претенции към оценяването, следва да ги предявите по имейл в едноседмичен срок след приключване на изпитната процедура. Няма да допускам явявания на изпити извън посочените дати, както и индивидуално явяване. Абсолютно несъвместими с академичната етика са нарушенията на правата на интелектуалната собственост, плагиатството, ползването и разпространението на пиратски копия на учебна литература, както и опитите за академични измами, корупция, въздействие и ходатайства. Не е разрешено да записвате или разпространявате в аудио и видеоформат занятията, като и да правите или разпространявате копия на изпитни материали. Длъжни сте да ме уведомите по имейл, ако имате информация за подобни нарушения или прецените нечие поведение като неетично или незаконно.

Контрол на подготовката

Условията за семестриална заверка са да сте спазвали изискванията за академична етика. За студентите от задочно обучение няма изискване за точки от текущия контрол.

Формиране на оценката: За успешно преминаване на дисциплината се изисква обучаемият да се е явил и покрил минималните изисквания на тест със затворени и/или отворени въпроси. Минималните изисквания зависят от степента на трудност на съответния тест. Крайната оценка по дисциплината отчита резултатите от теста, както и положените усилия в аудиторните занятия и самостоятелната работа, ако има условия за контрол върху тях. Формира се по следната схема:

Точки Оценка
85.00 – 100.00 Отличен 6
70.00 – 84.99 Мн. добър 5
55.00 – 69.99 Добър 4
40.00 – 54.99 Среден 3
00.00 – 39.99 Слаб 2
Съдържание на занятията по теми

1. Методология на икономическата теория. Общ преглед на пазарната икономика.

Ограниченост и избор. Основни икономически въпроси. Микро и макроикономика. Позитивен и нормативен анализ. Използването на икономическите модели. Граница на производствените възможности: ресурси – земя, труд, капитал; алтернативни разходи.

2. Критерии за ефективност. Икономически системи.

Утилитаризмът и критерия „разход-полза“. Либертарианството и критерия на Парето. Либерализмът и критерият на Ролс. Алтернативни икономически системи. Основни институции на пазарната икономика: Разделение и специализация на труда, права на собственост, свободни пазари.

3. Елементарни основи на търсенето и предлагането

Пазарно търсене. Пазарно предлагане. Пазарно равновесие. Сравнителни статични анализи.

4. Еластичност и разарно приспособяване

Ценова еластичност на търсенето. Еластичност на търсенето спрямо дохода. Кръстосана еластичност на търсенето. Ценова еластичност на предлагането. Пазарно приспособяване при рационални и адаптивни очаквания.

5. Ефективност на пазарното равновесие и резултати от намесата на държавата на пазара

Ефективност на пазарното равновесие. Ефекти от ценовия контрол, данъците, субсидиите и ограниченията на международната търговия. Проблеми в работата на пазарите.

6. Теория за оптималния индивидуален избор

Процесът на вземане на решения. Индивидуален и публичен избор. Ординална и кардинална теория за избора. Предпочитания. Ограничения. Оптимален избор. Сравнителен статичен анализ на теорията за избора.

7. Приложения на теорията за избора

Данъчно облагане: акцизен или подоходен данък. Измерване на ползите и загубите за потребителя. Избор при несъвършена и асиметрична информация. Избор във времето. Ограничения на теорията за оптималния потребителски избор.

8. Производство и разходи

Производствена функция. Функции на средния и пределния продукт на променливия фактор. Същност на икономическите разходи. Производство и разходи в кратък период: възвращаемост от променливия фактор и краткосрочни разходи; криви на краткосрочните разходи, връзки между средните и пределните разходи. Производство и разходи в дълъг период: криви на дългосрочните средни и пределни разходи; икономия от мащаба и ефект от опита.

9. Съвършена конкуренция

Характеристики. Краткосрочно и дългосрочно равновесие. Сравнителни статични анализи и въвеждане на динамика в модела. Ефективност. Резултати от държавната намеса: данъчно облагане и ограничения на търговията.

10. Монопол

Характеристики. Източници на монополна власт. Краткосрочно и дългосрочно равновесие. Ефективност на монопола, начини за регулиране и последици от прилагането им. Ценова дискриминация. Патентна политика.

11. Олигопол и монополистична конкурения

Основни характеристики на поведението при олигопол. Модели на олигопол при хомогенни продукти – Курно, Бертран и Стакелберг, олигополни споразумения, предпазване от конкуренцията. Монополистична конкуренция. Олигопол при диференцирани продукти.

12. Ценообразуване на ресурсните пазари

Пазарното търсене и предлагане на труд. Равновесната работна заплата в различните пазарни структури. Произход и детерминанти на рентата. Характерни черти на капитала: рентна и покупна цена, пределна ефективност, капитализирана стойност на активите. Лихвата като цена на капитала. Функции и източници на икономическата печалба.

13. Външни ефекти и публични блага

Положителни и отрицателни външни ефекти. Реакции срещу външните ефекти: подход на Пигу и теорема на Коуз. Основни характеристики на публичните блага.  Публичен избор.

Литература

Основна литература:

Канев, Д. Микроикономическа теория. Трето издание. Варна, Е-литера Софт, 2013, <http://www.e-litera.eu>. (съдържа учебник, анимирани презентации на лекциите, тестове за самостоятелна подготовка и оценка на знанията)

Друга литература, подходяща за подготовката по дисциплината:

Йотова, Л., Ек. Сотирова. Принципи на микроикономиката, София, НБУ, 2008.

Ковачев, Здр. и колектив. Микроикономика. Варна, Стено, 2010.

Младенова, З. И колектив. Сборник по микроикономика. Тестове, Задачи, Въпроси. Варна, Стено, 2010.

Коева, Ст. Въведение в микроикономиката. Варна, Е-литера, 2009, <http://www.e-litera.eu>.

Коева, Ст., И. Якимова, Д. Канев. Микроикономика (теория, тестове, задачи). Варна, Стено, 2002.