Въведение в макроикономиката (Макроикономика)

Анотация

Макроикономиката изучава поведението на основните агрегатни величини в националните икономики, връзките между тях и възможните политики за регулирането им. Разбирането на тази материя е изключително важно за формирането ви като бъдещи специалисти и представлява основата на редица дисциплини по икономика и мениджмънт, които предстои да изучавате в следващите семестри.

Изисквания

1.    Внимание по време на лекции и упражнения и активно участие в тях.

2.    Навременно идване и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и няма да се толерират.

3.    Търсене на допълнителни възможности за консултации и решаване на възникналите проблеми.

4.    Устойчиви знания по математика и микроикономика.

5.    Спазване на академичните изисквания за етика и колегиалност.

Етични правила

Ще държа стриктно отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа. Проблеми и въпроси поставяйте само писмено, като използвате посочения по-горе e-mail за контакт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат по e-mail. За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури ще бъдат писмени и работите ви ще се съхраняват една година. В случай че имате някакви претенции към оценяването, следва да ги предявите по имейл в едноседмичен срок след приключване на изпитната процедура. Няма да допускам явявания на изпити извън посочените дати, както и индивидуално явяване. Абсолютно несъвместими с академичната етика са нарушенията на правата на интелектуалната собственост, плагиатството, ползването и разпространението на пиратски копия на учебна литература, както и опитите за академични измами, корупция, въздействие и ходатайства. Не е разрешено да записвате или разпространявате в аудио и видеоформат занятията, като и да правите или разпространявате копия на изпитни материали. Длъжни сте да ме уведомите по имейл, ако имате информация за подобни нарушения или прецените нечие поведение като неетично или незаконно.

Контрол на подготовката

Условията за семестриална заверка са да сте спазвали изискванията за академична етика. За студентите от задочно обучение няма изискване за точки от текущия контрол.

Формиране на оценката: За успешно преминаване на дисциплината се изисква обучаемият да се е явил и покрил минималните изисквания на тест със затворени и/или отворени въпроси. Минималните изисквания зависят от степента на трудност на съответния тест. Крайната оценка по дисциплината отчита резултатите от теста, както и положените усилия в аудиторните занятия и самостоятелната работа, ако има условия за контрол върху тях. Формира се по следната схема:

Точки Оценка
85.00 – 100.00 Отличен 6
70.00 – 84.99 Мн. добър 5
55.00 – 69.99 Добър 4
40.00 – 54.99 Среден 3
00.00 – 39.99 Слаб 2

За най-добри резултати препоръчвам, първо, да се запознавате с литературата и да конспектирате новите термини, концепции и модели, след това, да прегледате презентацията на съответната тема, и накрая, да направите теста по нея. Не преминавайте към следваща тема, ако резултатът от теста по предходната е по-нисък от 60 % верни отговори.

Съдържание на изучаваните теми

1.    Обект, предмет и метод на макроикономическата теория.

Обект и предмет на макроикономическата теория. Основни макроикономически проблеми: безработица, инфлация, производителност, лихвени проценти, бюджетни дефицити, външнотърговски дефицити. Предпоставки и основни етапи в развитието на макроикономическата теория. Цели, възможности и ограничители на макроикономическите изследвания и политика.

2.    Национални сметки.

Брутен продукт: определение, изчисления по методите на разходите и доходите. Други национални сметки и съотношения между тях: чист продукт, национален доход, личен доход, разполагаем доход. Отчитане на влиянието на цените. Номинален и реален БВП. Приложение на БВП като мярка за качеството на живота.

3.    Основни макроикономически проблеми.

Макроикономическа нестабилност и цикличност: същност, видове, причини. Безработица: определение и измерване, видове, икономически и социални последици, основни средства за противодействие. Пълна заетост, естествено равнище на безработицата и потенциално производство. Инфлация: определение и измерване, видове, микро- и макроикономически последици.

4.    Класическа теория и кейнсианска революция.

Класическа теория: закон на Сей, роля на лихвените проценти, цените и заплатите за коригиране на икономическите неравновесия. Критиката на Кейнс и кейнсианската революция. Потребление: функции на потреблението и спестяванията, пределни и средни склонности към потребление и спестявания. Инвестиционна функция: представянето на Кейнс, ранните кейнсианци и неокласическата теория.

5.    Равновесно производство в простия кейнсиански модел.

Модели “съвкупно производство-съвкупни разходи” и “изтичане-вливане” за равновесието на стоковите пазари. Ефект на мултипликатора. Равновесен и потенциален продукт. Рецесиен и инфлационен разрив. Приспособяване към рецесията при негъвкави цени и заплати. Приспособяване към инфлацията. Парадокс на спестовността. Влиянието на лихвените проценти върху равновесното производство. IS функция. Реакции при наличието на неравновесие. Включване в модела на инструментите на фискалната политика: данъци, правителствени разходи и трансфери. Мултипликатори на фискалната политика. Политика на фината настройка и вградени стабилизатори.

6.    Пари и банки.

Парите като разменно средство и финансов актив. Състав на паричните агрегати в България. Структура и функции на двустепенната банкова система. Инструменти на паричната политика на централната банка. Процесите на депозитна и парична мултипликация.

7.    Анализ на статичното равновесие на паричния пазар.

Трансакционно търсене на пари. Теории за еластичността на търсенето на пари спрямо лихвения процент: кейнсиански възглед за спекулативното търсене на пари, портфейлен модел, модел на Баумол и Тобин. Равновесие на паричния пазар. LM функция. Реакции при наличие на неравновесие, изменения в паричното предлагане и автономни промени в търсенето на пари. Крайни и междинни цели на централната банка. Последици за паричния пазар от избора на междинната цел на централната банка: контрол върху паричната маса или поддържане на лихвения процент.

8.    Общо равновесие на стоковите и паричните пазари и крива на съвкупното търсене.

IS-LM модел. Приспособявания при липса на равновесие. Сравнителни статични анализи на резултатите от фискалната и монетарната политика: фискалистки, монетаристки и отчитащ паричните заместители възглед. Ликвиден “капан”. Таргетиране на паричната политика при нестабилни IS и LM функции. Функция на съвкупното търсене. Движение на AD кривата при изменения в екзогенните величини. Ефекти от фискалната и монетарната политики върху съвкупното търсене.

9.    Съвкупно предлагане и общо равновесие на стоковите, паричните и ресурсните пазари.

Класическа функция на съвкупното предлагане. Класически модел. Кейнсианска функция на съвкупното предлагане. Кейнсиански модел. Неокласически синтез. Дългосрочно равновесие и приспособяване към дългосрочното равновесие. Въздействия на шоковете от страната на търсенето и предлагането.

10. Сравнителни статични анализи и оценка на ефективността на фискалната и монетарната политика в двата модела.

Въздействия на политиката на фината настройка, вградените стабилизатори и монетарната политика върху производството, лихвения процент, заетостта и ценовата стабилност: възгледът на Кейнс и кейнсианците, класически модел, неокласически синтез. Проблеми пред правителствената намеса.

11.  Инфлация и безработица: алтернативни теории.

Въвеждане на динамика в кейнсианския модел. Оригинална крива на Филипс. Влиянието на очакванията за инфлацията. Неустойчива крива на Филипс. Дългосрочно равновесие при непълно приспособяване на очакванията. Краткосрочно и дългосрочно развитие при пълно приспособяване на очакванията. Ролята на скоростта на реакцията. Връзки инфлация-безработица при рационални очаквания.

12.  Новата класическа макроикономика.

Теория на Лукъс за грешните монетарни възприятия: функция на предлагането на Лукъс; модел на Лукъс; влияние на фискалната и монетарната политика при рационални очаквания. Изключения от извода за неефикасността на политиката: хипотеза на Фелнър за “достоверността”; модел на Фишър; кейнсиански модел с рационални очаквания. „Критиката“ на Лукъс относно ендогенността на коефициентите в моделите.

13. Бюджетни дефицити и държавен дълг.

Видове бюджет. Бюджетни стратегии. Формиране и икономически последици от държавния дълг. Дебатът около рикардианската еквивалентност. Резултати от фискалната експанзия при финансиране на бюджетния дефицит с облигационни заеми и с увеличаване на паричната маса.

14. Международна търговия.

Основа на търговията: абсолютни или сравнителни предимства. Модел на Хекшър-Олин. Изгоди от свободната търговия. Търговски бариери и протекционизъм: ефекти от митата, квотите и субсидиите.

15.  Въведение в макроикономиката на отворената икономика.

Финансиране на международната търговия. Обменни курсове: определение, видове, фактори, роля за изравняване на платежните баланси. IS-LM модел на Мъндел и Флеминг при пълна мобилност на капитала. Реакции на фискалната и монетарната политика при фиксирани и плаващи валутни курсове. Модел на отворена икономика с ценови приспособявания.

Литература

Основна литература:

Канев, Д. Лекционен курс по Макроикономика. Варна, Е-литера, 2005-2012, http://www.e-litera.eu.

Допълнителна литература:

Якимова, И., Ст. Коева, Д. Канев. Макроикономика (теория, тестове, задачи). Варна, Е-литера, 2010, http://www.e-litera.eu.

Владимиров, Вл. и колектив. Макроикономика. Варна, Стено, 2010.

Владимир Владимиров и колектив. Сборник по макроикономика: Тестове, задачи, въпроси. Варна, Стено, 2007.

Попов, Т. и колектив. Макроикономика. С.,  “Горекс Прес”, 2011.

Чобанов, П. Макроикономика. С., Ирита, 2004.

Тест и декларация, че сте се запознали с изискванията на учебната програма