Публикации

Show all

2019

Kanev, Dimitar; Mednikarov, Boyan; Kalinov, Kalin; Madjarova, Tanya; Lutzkanova, Siyana

Current trends in the maritime profession and their implications for the maritime education Conference

20th Commemorative Annual General Assembly, AGA 2019 - Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference, IAMUC, 2019, ISSN: 2706-6746.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

2017

Kanev, Dimitar; Toncheva, Sonya; Terziev, Venelin; Narleva, Kamelia

Specific aspects of motivation of seafarers Proceedings

18th Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities - Global Perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, IAMU 2017, vol. Volume 1, 2017, ISBN: 978-954-8991-98-8, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2013

Канев, Димитър

Икономика на труда Book Chapter

In: Е-литера Софт, Варна, Второ издание, 2013, ISBN: 978-954-2912-34-7.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на труда

2009

Канев, Димитър

Икономически модели на сигналните функции на образованието Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, vol. 29, pp. 139-143, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Изменението във времето на трудовите възнаграждения Journal Article

In: Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, vol. 8, pp. 48-59, 2009, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

2008

Канев, Димитър

Ефекти от обвързването на заплащането с крайните резултати във въоръжените сили Conference

Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Сигнализирането на качеството на образователния продукт Journal Article

In: Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, vol. Серия Икономика и стопанско управление, no. 6, pp. 116-122, 2008, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Конкурентоспособност на Българската армия на трудовия пазар Journal Article

In: Военен журнал, no. 2, pp. 50-57, 2008, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Conference

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2006

Канев, Димитър

Курс по Икономика на труда Book Chapter

In: vol. CD, Е-литера, Варна, 2006, ISBN: 954-339-004-5.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

2002

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Book

Второ преработено и допълнено издание, Стено, Варна, 2002, ISBN: 954-449-133-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Ранни възгледи за конкурентния характер на механизмите на трудовия пазар Booklet

В: Стоянов, В. (Ред.) Обществените науки в 21 век, Военно издателство "Г. Победоносец", София, стр. 46-78, 2002, ISBN: 954-509-242-4.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

2001

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Book

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-043-4.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Book

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-090-6.

BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

2000

Канев, Димитър

Съвременни възгледи за конкурентния характер на механизмите на трудовия пазар Booklet

Годишник на Варненски свободен университет. Том VI, 35-54, Варненски свободен университет, Варна, 2000, ISSN: 1310-800x.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

1999

Канев, Димитър

Индивидуалното предлагане на труд (социално-икономически проблеми) Book

Бряг принт, Варна, 1999, ISBN: 954-424-088-8, (Издадена на база на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор).

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Различията в заплащането на труда под влияние на синдикатите Booklet

Икономическа мисъл, 5, 21-43, 1999, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1997

Канев, Димитър

Неокласически модели за определяне на индивидуалното предлагане на труд PhD Thesis

Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", Висшата атестационна комисия, 1997, (Научна специалност 05.02.16 Икономика и организация на труда).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Емпирично изследване на факторната обусловеност и ценовата еластичност на фирменото търсене на труд Booklet

Икономическа мисъл, 5, 61-80, 1997, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Отново за използването на знанието в обществото Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет – Варна, no. 1, pp. 62-70, 1997, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория, ограничена рационалност

Канев, Димитър

Характеристика и иконометрични изследвания на възвръщаемостта от производствения опит Journal Article

In: Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, pp. 200-212, 1997, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Механизмите на трудовия пазар Book

Бряг принт, Варна, 1997, ISBN: 954-442-064-0, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Доцент").

BibTeX | Етикети: икономика на труда

1996

Канев, Димитър

Иконометрични изследвания на инвестициите в образованието и производствената подготовка Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Последици от асиметричната информация във висшето образование Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, икономика на труда

Канев, Димитър

Приложение на теорията за жизнения цикъл в избора на пенсионна възраст Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Kanev, Dimitar

Models of Household Family Labor Supply Booklet

Economic Thought, pp. 92-109, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Иконометрични модели и изследвания на индивидуалното предлагане на труд в контекста на простия модел Journal Article

In: Годишник на Варненски свободен университет, vol. 1, pp. 140-169, 1996, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Влияние на данъчното облагане върху индивидуалното предлагане на труд Booklet

Икономическа мисъл, 6. 38-59, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Модели на семейното предлагане на труд Booklet

Икономическа мисъл, 5, 69-88, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Влияние на социалното осигуряване върху индивидуалното предлагане на труд Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет – Варна, vol. 2/1996, pp. 100-111, 1996, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1995

Канев, Димитър

Основни процедури за осъществяване на иконометричните изследвания на индивидуалното предлагане на труд Conference

Научно-тематичен сборник, vol. Том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Теоретични и иконометрични проблеми на анализа на отражението на прогресивното данъчно облагане върху индивидуалното предлагане на труд Conference

Научно-тематичен сборник ЮНС, vol. Том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Общото предлагане на труд по време на жизнения цикъл Conference

Научно-тематичен сборник ЮНС, vol. Том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Иконометрични модели за оценка на индивидуалното предлагане на труд Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. Кн. 35, Обществени науки, част втора, pp. 3-12, 1995, ISSN: 1312-0867.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

1994

Канев, Димитър

Влияние на компенсационните различия в заплащането върху предлагането на труд в армията Conference

Научно тематичен сборник, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда

Канев, Димитър

За ефективността на семейните надбавки за отглеждане на деца Journal Article

In: Известия – списание на Икономическия университет- Варна, vol. 2/1994, pp. 96-99, 1994, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1993

Канев, Димитър

Икономика на труда Book Chapter

In: Бряг-принт, 1993, ISBN: 954-424-036-5.

BibTeX | Етикети: икономика на труда