Публикации

Show all

2018

Канев, Димитър

Провали на информационните и образователни програми в подпомагането на капацитета за по-добри избори Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

2017

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Education and Behavioural Failures Proceeding

Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 733-742 OCERINT, 9-11 October - Istanbul, Turkey, 2017, ISBN: 978-605-82433-0-9, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000431839500104).

Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

2015

Канев, Димитър

Мотивационен профил на обучаващите се в системата на морското образование Miscellaneous

В: Калинов, К., Б. Медникаров, Д. Канев, М. Цветков, И. Цолчовски, С. Сивова. Възможности за развитие на системата за морско образование, 5-12, ВВМУ "Н. Вапцаров", Варна, 2015, ISBN: 978-954-8991-79-7, (Отличена с Колективната награда "Варна" в областта на обществените науки за 2015 г.).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2009

Канев, Димитър

Образованието като сигнал за индивидуалната производителност във въоръжените сили Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. 29, pp. 137-138, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Канев, Димитър

Икономически модели на сигналните функции на образованието Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ „Н. Вапцаров”, Варна, vol. 29, pp. 139-143, 2009, ISSN: 1312-0867.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Проблеми на координацията и контрола във висшето военно образование и мястото на академичната демокрация в тяхното решаване Journal Article

In: Военен журнал, no. 3, pp. 36-48, 2009, ISSN: 0861-7392.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2008

Kanev, Dimitar; Mednikarov, Boyan

Faculty Motivation and the Role of Social Capital in Higher Education Journal Article

In: Journal of Marine Technology and Environment, vol. 1, pp. 31-44, 2008, ISSN: 1844-6116.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Сигнализирането на качеството на образователния продукт Journal Article

In: Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, vol. Серия Икономика и стопанско управление, no. 6, pp. 116-122, 2008, ISSN: 1311-9222.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

2005

Kanev, Dimitar

Faculty motivation and the role of social capital in higher education Proceeding

International conference on business, management and economics, 16-19 June, Yasar University, Izmir, Turkey, 2005.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Канев, Димитър

Финансиране и ефективност на висшето образование Book

Военно издателство „Георги Победоносец“, София, 2005, ISBN: 954-509-344-X.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2004

Kanev, Dimitar

The New Characteristics of Seafarers’ Labor Market and Their Requirements to the Maritime Education Proceeding

Proceedings. 4th IAMU General Assembly „Enriching Seafarers in the Third Millennium“, Alexandria, Egypt, 2004.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Оптималният размер на групите за обучение Conference

Преподаване, учене и контрол във висшето образование. Международна научно-практическа конференция, Правец, 2004.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Възможности за финансиране на обучението и практическата подготовка на морските лица. Ролята на държавата и частния сектор Conference

Национален форум „Привеждане на обучението, квалификацията и труда на българските морски кадри в съответствие със стандартите на ЕС“, Варна, 2004, (в съавторство с Анастас Крушев, Боян Медникаров и Станко Станков).

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Оптимални методи за финансиране на българското морско образование и обучение Booklet

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 2004, ISBN: 954-8991-41-1.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Kanev, Dimitar

New Trends in Maritime Education and Some Lessons for Bulgarian Nikola Vaptsarov Naval Academy Proceeding

OECD Workshop on Maritime Transport Policy, Paris: OECD, no. DSTI/DOT/MTC(2003) 30, JT00137394, 2004.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2003

Канев, Димитър

Конкуренция или сътрудничество – една идея за оптимизиране на структурата на българското морско образование Conference

Морски научен форум, vol. Том 2, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 2003, (в съавторство с Боян Медникаров).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Финансирането на висшето морско образование във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: проблеми и решения Conference

Морското образование и квалификацията на морски кадри в началото на ХХІ век – предизвикателства и перспективи. Национална научно-практическа конференция, Варна, 2003.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Критерии за оценка на качеството на обучение и поддържането на специалност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” Conference

Сборник доклади от XIII научна конференция с международно участие “Транспорт 2003”, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, София, 2003, (в съавторство с Боян Месникаров).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2002

Канев, Димитър

Глобализацията и висшето образование Booklet

Икономическа мисъл, 1, 32-56, 2002, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Kanev, Dimitar

Globalization and Higher Education Booklet

Economic Thought, pp. 152-172, 2002, ISSN: 0013-2993.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Финансирането на висшето образование чрез стратегията високи такси – високи стипендии Journal Article

In: Известия на съюза на учените – Варна, vol. Серия Хуманитарни науки, no. 1, pp. 13-17, 2002, ISSN: 1310–6376 .

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2001

Канев, Димитър

Глобализацията и нейните предизвикателства към висшето образование Conference

Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България (Кръгла маса), Икономическа мисъл, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Заплащането при вътрешните трудови пазари и приложения в случая с преподавателския състав на ВВМУ “Н. Вапцаров” Conference

Юбилейна научна конференция, Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2001.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, управление на човешките ресурси

1996

Канев, Димитър

Иконометрични изследвания на инвестициите в образованието и производствената подготовка Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Последици от асиметричната информация във висшето образование Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, икономика на труда

1994

Канев, Димитър

Относно характера на взаимоотношенията между ВВМУ „Н. Вапцаров“ и организациите, за които то подготвя кадри Conference

Научно тематичен сборник, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието