Публикации

Show all

1997

Канев, Димитър

Характеристика и иконометрични изследвания на възвръщаемостта от производствения опит Journal Article

In: Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, pp. 200-212, 1997, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

1996

Канев, Димитър

Иконометрични изследвания на инвестициите в образованието и производствената подготовка Conference

Морски научен форум, vol. Том 4, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Иконометрични модели и изследвания на индивидуалното предлагане на труд в контекста на простия модел Journal Article

In: Годишник на Варненски свободен университет, vol. 1, pp. 140-169, 1996, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

1995

Канев, Димитър

Основни процедури за осъществяване на иконометричните изследвания на индивидуалното предлагане на труд Conference

Научно-тематичен сборник, vol. Том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Теоретични и иконометрични проблеми на анализа на отражението на прогресивното данъчно облагане върху индивидуалното предлагане на труд Conference

Научно-тематичен сборник ЮНС, vol. Том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Иконометрични модели за оценка на индивидуалното предлагане на труд Journal Article

In: Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", vol. Кн. 35, Обществени науки, част втора, pp. 3-12, 1995, ISSN: 1312-0867.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

1993

Канев, Димитър

Изследване на зависимостта между темповете на прираст на националния доход и тези на основните производствени фондове и заетите в материалното производство Conference

Научни трудове, vol. Кн. 24, Обществени науки, част първа, ВОВУ „В. Левски“, В. Търново, 1993, (стр. 268-272).

BibTeX | Етикети: иконометрия, обща икономическа теория