Публикации

Show all

2020

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Modern Developments in Behavioral Economics Proceedings

Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production. FarEastСon 2018. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer, Cham, vol. 138, 2020, ISBN: 978-3-030-15576-6.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2018

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Второ, преработено и допълнено издание, Е-литера Софт, Варна, 2018, ISBN: 978-954-2912-57-6, (581 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Провали на информационните и образователни програми в подпомагането на капацитета за по-добри избори Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Парадоксът на избора и неговите решения Conference

Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, България, 2018, ISBN: 978-619-7026-28-3.

Abstract | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

The paradox of information Journal Article

In: Economics and Management, vol. Volume: XIV, no. Issue: 1, pp. 59-73, 2018, ISSN: 2367-7600; 1312-594Х.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2017

Канев, Димитър; Терзиев, Венелин

Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи Booklet

Годишник на СА „Д. А. Ценов”, 120, 17-32, 2017, ISSN: 0861-8054.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Външни стимули и вътрешна мотивация Conference

Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия, ИУ - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, ISBN: 978-954-21-0951-8, (стр. 47-57).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, ограничена рационалност, поведенческа икономика, управление на човешките ресурси

Terziev, Venelin; Kanev, Dimitar

Education and Behavioural Failures Proceedings

Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 733-742 OCERINT, 9-11 October - Istanbul, Turkey, 2017, ISBN: 978-605-82433-0-9, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000431839500104).

Links | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, поведенческа икономика

Kanev, Dimitar; Terziev, Venelin

Behavioral economics: Development, condition and perspectives Proceedings

Proceedings of SOCIOINT 2017- 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 10-12 July 2017- Dubai, UAE, Ocerind Publishing, 2017, ISBN: 978-605-82433-1-6, (The Proceeding records fully refereed papers presented at the conference. Unique ID: WOS:000438487400087).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Защо победи Тръмп - Отговорът на теорията на перспективите Journal Article

In: Народностопански архив, vol. 2/2017, pp. 30-43, 2017, ISSN: 0323-9004 (Print); ISSN: 2367-9301 (Online).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

Why Trump won the elections – in view of the prospect theory Journal Article

In: Economic archive, vol. 2/2017, pp. 27-39, 2017, ISSN: 0323-9004 (Print); ISSN: 2367-9301 (Online).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Канев, Димитър

Чувството на дълг като ограничител на преследването на личния интерес Journal Article

In: Икономика 21, vol. 1/2017, pp. 3-23, 2017, ISSN: 2534-9457 (Online) ISSN: 1314-3123 (Print).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

Kanev, Dimitar

Commitment as a constraint to the pursuit of self-interest Journal Article

In: Economics 21, vol. 1/2017, pp. 3-20, 2017, ISSN: 2534-9457 (Online) ISSN: 1314-3123 (Print).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: поведенческа икономика

2016

Канев, Димитър

Архитектура на избора (Съветите на поведенческата икономика) Book

Стено, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-887-0, (254 стр.).

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма Conference

Национална кръгла маса на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.“, Икономически университет – Варна, "Наука и икономика", Варна, 90-101, 2016, ISBN: 978-954-21-0909-9.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика

Канев, Димитър

Неравенство и образование. Роля на ограничената рационалност и дефектите на самоконтрола Conference

Лидерство и организационно развитие, СУ „св. Климент Охридски“, 157-164 2016, ISBN: 978-954-07-4129-1.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: ограничена рационалност, поведенческа икономика