Публикации

127 entries « 3 of 3 »

1997

Канев, Димитър

Механизмите на трудовия пазар Монография

Бряг принт, Варна, 1997, ISBN: 954-442-064-0, (Хабилитационен труд за присъждане на научно звание "Доцент").

BibTeX | Етикети: икономика на труда

1996

Канев, Димитър

Иконометрични изследвания на инвестициите в образованието и производствената подготовка Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Последици от асиметричната информация във висшето образование Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, икономика на труда

Канев, Димитър

Приложение на теорията за жизнения цикъл в избора на пенсионна възраст Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Kanev, Dimitar

Models of Household Family Labor Supply Студия

Economic Thought, pp. 92-109, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Иконометрични модели и изследвания на индивидуалното предлагане на труд в контекста на простия модел Статия

Годишник на Варненски свободен университет, 1 , pp. 140-169, 1996, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Влияние на данъчното облагане върху индивидуалното предлагане на труд Студия

Икономическа мисъл, 6. 38-59, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Модели на семейното предлагане на труд Студия

Икономическа мисъл, 5, 69-88, 1996, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Влияние на социалното осигуряване върху индивидуалното предлагане на труд Статия

Известия – списание на Икономическия университет – Варна, 2/1996 , pp. 100-111, 1996, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Въведение в микроикономиката (главното в теорията, тестове, задачи) Учебник

Глави 3, 11, 12, 13, 14, Бряг-принт, Варна, 1996.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1995

Канев, Димитър

Основни процедури за осъществяване на иконометричните изследвания на индивидуалното предлагане на труд Доклад на национална конференция

Научно-тематичен сборник, Том 3 , ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Теоретични и иконометрични проблеми на анализа на отражението на прогресивното данъчно облагане върху индивидуалното предлагане на труд Доклад на национална конференция

Научно-тематичен сборник ЮНС, Том 3 , ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Канев, Димитър

Общото предлагане на труд по време на жизнения цикъл Доклад на национална конференция

Научно-тематичен сборник ЮНС, Том 3 , ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1995.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Иконометрични модели за оценка на индивидуалното предлагане на труд Статия

Научни трудове на ВВМУ "Н. Вапцаров", Кн. 35, Обществени науки, част втора , pp. 3-12, 1995, ISSN: 1312-0867.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

1994

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Микроикономика (основи на теоретичния анализ) Учебник

Глава 5, 6, 7, 15, 16, Колор-принт, Варна, 1994, ISBN: 954-799-390-9.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Относно характера на взаимоотношенията между ВВМУ „Н. Вапцаров“ и организациите, за които то подготвя кадри Доклад на национална конференция

Научно тематичен сборник, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Влияние на компенсационните различия в заплащането върху предлагането на труд в армията Доклад на национална конференция

Научно тематичен сборник, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда

Канев, Димитър

Свободното движение на работната сила: проблеми и перспективи Доклад на национална конференция

Научно тематичен сборник, Том 4 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

За ефективността на семейните надбавки за отглеждане на деца Статия

Известия – списание на Икономическия университет- Варна, 2/1994 , pp. 96-99, 1994, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

Канев, Димитър

Системата за социално подпомагане през прехода към пазарна икономика в България Доклад на национална конференция

Икономическата реформа в България: опит, проблеми, перспективи, Икономически университет, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: социална политика

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Въведение в макроикономиката (въпроси, тестове, задачи) Учебник

Глава 3, 4, 5, Бряг-принт, Варна, 1994.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1993

Канев, Димитър

Плюсове и минуси на приватизацията на военната промишленост в България Доклад на национална конференция

Научни трудове, Кн. 24, Обществени науки, част първа , ВОВУ „В. Левски“, В. Търново, 1993, (стр. 262-267).

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Изследване на зависимостта между темповете на прираст на националния доход и тези на основните производствени фондове и заетите в материалното производство Доклад на национална конференция

Научни трудове, Кн. 24, Обществени науки, част първа , ВОВУ „В. Левски“, В. Търново, 1993, (стр. 268-272).

BibTeX | Етикети: иконометрия, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Икономика на труда Учебник

Бряг-принт, 1993, ISBN: 954-424-036-5.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Въведение в микроикономиката (въпроси, тестове, задачи) Учебник

Глава 3, 11, 12, 13, Бряг-принт, Варна, 1993, ISBN: 954-424-035-7.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1992

Канев, Димитър

Микроикономика Учебник

Авторизиран превод по „Microeconomics“ на Къртис и Дайан Итън, Варненски свободен университет, Варна, 1992.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1991

Канев, Димитър

Икономикс Учебник

Авторизиран превод по "Economics" на Пол Самуелсън и Уилям Нордхауз, Икономически университет, Варна, 1991.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

127 entries « 3 of 3 »