Публикации

127 entries « 2 of 3 »

2008

Канев, Димитър

Ефекти от обвързването на заплащането с крайните резултати във въоръжените сили Доклад на национална конференция

Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Бонусите като средство за увеличаване на конкурентоспособността на Българската армия на трудовия пазар Доклад на национална конференция

Университетска научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация“, Икономически университет, Варна, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничители на организационната йерархия във въоръжените сили и аутсорсингът като стратегия за трансформация на отбранителните способности Доклад на национална конференция

България в Европейския съюз – 2008. Сборник с доклади от научна конференция, Университетско издателство на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Основни проблеми пред организациите от сферата на отбраната и пътища за тяхното преодоляване Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на семейството, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Фактори, определящи индивидуалните решения за избор и задържане във въоръжените сили Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Ограничения на повишенията като стимул за полагане на големи усилия във въоръжените сили Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 4 , ВВМУ „Н. Вапцаров”, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Икономически теории за управлението на персонала и приложениeто им във Въоръжените сили Монография

Стено, Варна, 2008, ISBN: 978-954-449-387-5, (Отличена с Индивидуална Награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование (Обществени науки) за 2009 г. и вписване в Почетната книга на град Варна.).

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала

Канев, Димитър

Повишенията като инструмент за стимулиране на усилията във въоръжените сили Статия

Военен журнал, (5), pp. 5-17, 2008, ISSN: 0861-7392.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Равнището и структурата на възнагражденията във въоръжените сили като фактори за конкурентоспособността на армията на трудовия пазар Студия

Икономическа мисъл, 4, 32-48, 2008, ISSN: 0013-2993.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Сигнализирането на качеството на образователния продукт Статия

Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, Серия Икономика и стопанско управление (6), pp. 116-122, 2008, ISSN: 1311-9222.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на труда

Канев, Димитър

Конкурентоспособност на Българската армия на трудовия пазар Статия

Военен журнал, (2), pp. 50-57, 2008, ISSN: 0861-7392.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Роля на вътрешната мотивация за избора и задържането във въоръжените сили Доклад на национална конференция

Седмата международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21ви век и качеството на висшето образование”, Технически университет, Варна, 2008.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на персонала, икономика на сигурността и отбраната, икономика на труда, управление на човешките ресурси

2006

Канев, Димитър

Курс по Икономика на труда Учебник

CD , Е-литера, Варна, 2006, ISBN: 954-339-004-5.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда

2005

Канев, Димитър

Икономическият подход в борбата срещу тероризма Доклад на национална конференция

Икономическата теория в началото на ХХІ век – постижения, проблеми, перспективи., Икономически университет, Варна, 2005.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

Faculty motivation and the role of social capital in higher education Доклад на международна конференция

International conference on business, management and economics, 16-19 June, Yasar University, Izmir, Turkey, 2005.

Резюме | Връзка | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала

Kanev, Dimitar

Seaborne trade effects of international terrorism and effectiveness of the anti-terrorist policy Статия

Accident Analysis & Prevention, 40 (2005/10), pp. 594-601, 2005, ISSN: 0001-4575, (Impact Factor: 2.685).

Резюме | Връзка | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Kanev, Dimitar

A course in Economics of Sea Transport and International Trade Учебник

E-litera, Varna, 2005, ISBN: 978-954-339-009-0.

Резюме | Връзка | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Kanev, Dimitar

Seaborne Trade Effects of International Terrorism and Effectiveness of the Anti-Terrorist Policy Доклад на международна конференция

Maritime Security and MET, Proceedings of the International Association of Maritime Universities (IAMU) 6th Annual General Assembly and Conference, World Maritime University, Malmo, Sweden, 24-26 October, WIT Press, Southampton, Boston, 2005, ISBN: 1-84564-058-6.

Резюме | Връзка | BibTeX | Етикети: икономика на сигурността и отбраната

Канев, Димитър

Финансиране и ефективност на висшето образование Монография

Военно издателство „Георги Победоносец“, София, 2005, ISBN: 954-509-344-X.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2004

Kanev, Dimitar

The New Characteristics of Seafarers’ Labor Market and Their Requirements to the Maritime Education Доклад на международна конференция

Proceedings. 4th IAMU General Assembly „Enriching Seafarers in the Third Millennium“, Alexandria, Egypt, 2004.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Оптималният размер на групите за обучение Доклад на национална конференция

Преподаване, учене и контрол във висшето образование. Международна научно-практическа конференция, Правец, 2004.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Възможности за финансиране на обучението и практическата подготовка на морските лица. Ролята на държавата и частния сектор Доклад на национална конференция

Национален форум „Привеждане на обучението, квалификацията и труда на българските морски кадри в съответствие със стандартите на ЕС“, Варна, 2004, (в съавторство с Анастас Крушев, Боян Медникаров и Станко Станков).

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Оптимални методи за финансиране на българското морско образование и обучение Студия

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 2004, ISBN: 954-8991-41-1.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Kanev, Dimitar

New Trends in Maritime Education and Some Lessons for Bulgarian Nikola Vaptsarov Naval Academy Доклад на международна конференция

OECD Workshop on Maritime Transport Policy, Paris: OECD, (DSTI/DOT/MTC(2003) 30, JT00137394), 2004.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2003

Канев, Димитър

Конкуренция или сътрудничество – една идея за оптимизиране на структурата на българското морско образование Доклад на национална конференция

Морски научен форум, Том 2 , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, 2003, (в съавторство с Боян Медникаров).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Финансирането на висшето морско образование във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: проблеми и решения Доклад на национална конференция

Морското образование и квалификацията на морски кадри в началото на ХХІ век – предизвикателства и перспективи. Национална научно-практическа конференция, Варна, 2003.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Едно ценно изследване върху Ф. Хайек и спонтанния ред на пазарното общество Статия

Икономическа мисъл, (3), pp. 123-125, 2003, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Критерии за оценка на качеството на обучение и поддържането на специалност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” Доклад на национална конференция

Сборник доклади от XIII научна конференция с международно участие “Транспорт 2003”, Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, София, 2003, (в съавторство с Боян Месникаров).

BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2002

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Монография

Второ преработено и допълнено издание, Стено, Варна, 2002, ISBN: 954-449-133-3.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Ранни възгледи за конкурентния характер на механизмите на трудовия пазар Студия

В: Стоянов, В. (Ред.) Обществените науки в 21 век, Военно издателство "Г. Победоносец", София, стр. 46-78, 2002, ISBN: 954-509-242-4.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Глобализацията и висшето образование Студия

Икономическа мисъл, 1, 32-56, 2002, ISSN: 0013-2993.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Kanev, Dimitar

Globalization and Higher Education Студия

Economic Thought, pp. 152-172, 2002, ISSN: 0013-2993.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

Канев, Димитър

Финансирането на висшето образование чрез стратегията високи такси – високи стипендии Статия

Известия на съюза на учените – Варна, Серия Хуманитарни науки (1), pp. 13-17, 2002, ISSN: 1310–6376 .

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието

2001

Канев, Димитър

Глобализацията и нейните предизвикателства към висшето образование Доклад на национална конференция

Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България (Кръгла маса), Икономическа мисъл, 2001.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, обща икономическа теория

Канев, Димитър

Заплащането при вътрешните трудови пазари и приложения в случая с преподавателския състав на ВВМУ “Н. Вапцаров” Доклад на национална конференция

Юбилейна научна конференция, Варна: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2001.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на образованието, икономика на персонала, управление на човешките ресурси

Канев, Димитър

Успехът на “Икономическа мисъл” е успех и за българските икономисти Статия

Икономическа мисъл, (4), pp. 21-23, 2001, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Макроикономика (теория, тестове, задачи) Учебник

Глава 4, 5, 6, 12, Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-087-6.

Резюме | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Бракът като рационален избор Монография

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-043-4.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

Канев, Димитър

Икономическият подход в изследването на труда Монография

Стено, Варна, 2001, ISBN: 954-449-090-6.

BibTeX | Етикети: икономика на семейството, икономика на труда

2000

Канев, Димитър

Икономически последици от развитието на електронната търговия Доклад на национална конференция

Сборник материали от кръгла маса по проблемите на световното стопанство, Икономически университет – Варна, Стено, Варна, 2000.

Резюме | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

Канев, Димитър

Съвременни възгледи за конкурентния характер на механизмите на трудовия пазар Студия

Годишник на Варненски свободен университет. Том VI, 35-54, Варненски свободен университет, Варна, 2000, ISSN: 1310-800x.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Социално-икономически проблеми на жените през прехода към пазарна икономика Доклад на национална конференция

Проблеми на икономиките в преход, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2000.

Резюме | BibTeX | Етикети: социална политика

Якимова, Ивона; Коева, Стефка; Канев, Димитър

Микроикономика (теория, тестове, задачи) Учебник

Глава 3, 11, 12, 13, 14, Стено, Варна, 2000, ISBN: 954-449-390-6.

Резюме | BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

1999

Канев, Димитър

Индивидуалното предлагане на труд (социално-икономически проблеми) Монография

Бряг принт, Варна, 1999, ISBN: 954-424-088-8, (Издадена на база на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор).

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Различията в заплащането на труда под влияние на синдикатите Студия

Икономическа мисъл, 5, 21-43, 1999, ISSN: 0013-2993.

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда, социална политика

1997

Канев, Димитър

Неокласически модели за определяне на индивидуалното предлагане на труд Дисертация

Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", Висшата атестационна комисия, 1997, (Научна специалност 05.02.16 Икономика и организация на труда).

Резюме | BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Емпирично изследване на факторната обусловеност и ценовата еластичност на фирменото търсене на труд Студия

Икономическа мисъл, 5, 61-80, 1997, ISSN: 0013-2993.

BibTeX | Етикети: икономика на труда

Канев, Димитър

Отново за използването на знанието в обществото Статия

Известия – списание на Икономическия университет – Варна, (1), pp. 62-70, 1997, ISSN: 1310-0343.

BibTeX | Етикети: икономика на труда, обща икономическа теория, ограничена рационалност

Канев, Димитър

Характеристика и иконометрични изследвания на възвръщаемостта от производствения опит Статия

Годишник на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, pp. 200-212, 1997, ISSN: 1310-800x.

BibTeX | Етикети: иконометрия, икономика на труда

Коева, Стефка; Якимова, Ивона; Канев, Димитър

Въведение в макроикономиката (главното в теорията, тестове, задачи) Учебник

Глава 3, 4, 5, 10, Бряг-принт, Варна, 1997.

BibTeX | Етикети: обща икономическа теория

127 entries « 2 of 3 »