Организационно поведение

Анотация

Дисциплината “Организационно поведение” изучава същността на човешкото поведение в организацията и изследва подходи, концепции и закономерности на формирането, функционирането, управлението и развитието на поведението на личността и на групата спрямо окръжаващата ги среда.

За регулираните специалности дисциплината изгражда управленска и лидерска компетентност по функция „Контрол на операциите на кораба и грижа за лицата на борда“ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, STCW 2010, на ниво „Оперативно”, като дава знания и създава умения за ефективно управление на ресурсите и вземане на решения, включително управление на труда и мотивация на персонала. Същата осигурява компетентностите от таблици A-II/1, A-III/1 и A-III/6 на STCW и отчита изискванията на IMO моделен курс 1.39.

Изисквания
 • Предварителни познания за основни психични явления от курса по психология в средното училище и посочените по-горе избираеми психологични дисциплини.
 • Внимание по време на лекции, предварително запознаване с материала, който ще се преминава, подготовка по указаната от преподавателя литература. Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина.
 • Използване на възможностите за индивидуални и групови консултации и решаване на възникналите проблеми.
 • Строго придържане към принципите на академичната етика.
Етични правила

Ще държа стриктно отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа. Проблеми и въпроси поставяйте само писмено, като използвате посочения по-горе e-mail за контакт. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат по e-mail. Искам също категорично да изясня, че ползването и респективно закупуването на препоръчителните учебни материали по дисциплината не е задължително. Може по ваш избор да ползвате други учебници за подготовката си. За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури ще бъдат писмени и работите ви ще се съхраняват една година. В случай че имате някакви претенции към оценяването, следва да ги предявите по имейл в едноседмичен срок след приключване на изпитната процедура. Няма да допускам явявания на изпити извън посочените дати, както и индивидуално явяване. Абсолютно несъвместими с академичната етика са нарушенията на правата на интелектуалната собственост, плагиатството, ползването и разпространението на пиратски копия на учебна литература, както и опитите за академични измами, корупция, въздействие и ходатайства. Длъжни сте да ме уведомите по имейл, ако имате информация за подобни нарушения или прецените нечие поведение като неетично или незаконно.

Контрол на подготовката

Условията за семестриална заверка са да сте получили поне 20 т. от формите за текущ контрол и да сте спазвали изискванията за академична етика. За студентите от задочно обучение няма изискване за точки от текущия контрол.

Формиране на оценката: За успешно преминаване на дисциплината се изисква обучаемият да има поне 40 точки (%) от изпитната процедура. Крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:

Точки, % Оценка
85.00 – 100.00 Отличен 6
70.00 – 84.99 Мн. добър 5
55.00 – 69.99 Добър 4
40.00 – 54.99 Среден 3
00.00 – 39.99 Слаб 2
Съдържание на занятията по теми
 1. Административна организация и структура на курса. Изисквания към обучаемите. Препоръки към подготовката.
 2. Защо се изучава човешкото поведение и какво е значението му за корабоплаването? Пътят, който ще се следва. Научни основи и предизвикателства пред курса.
 3. Организационни цели. Организационни йерархии и контрол. Организация и координацията на трудовите дейности. Организационен дизайн.
 4. Организация на корабния екипаж. Нива на отговорности: управленско, оперативно и изпълнителско ниво. Организационни йерархии на борда на кораба. Власт и отговорности на борда на кораба.
 5. Културно самосъзнание. Присъщи черти, нагласи и поведение. Културални, етнически, расови, верски, полови и възрастови различия на борда на кораба. Необходимост от специално внимание за междукултурните комуникации на борда на кораба.
 6. Неформални социални структури при смесени екипажи. Действия за подобряване на междукултурните взаимоотношения и избягване на дискриминация.
 7. Грешки на персонала. Видове грешки и нарушения, свързани с опасните действия при изпълнение на задачата/работата. Видове грешки свързани със стила на изпълнение на задачата/работата. Видове грешки, свързани с времето на проявяване на нежеланите последствия: активна и латентна грешка. Анатомия на грешката. Роля на самодоволството и скуката. Модел на системата за качество на изпълнение на работата. Основни техники за недопускане и намаляване на грешките.
 8. Същност на екипа. Видове екипи: различия между работната група и екипа. Стадии в развитието на екипите. Изграждане на успешен екип. Управление на екипите – място, роля и функции на ръководителите на екипи.
 9. Конфликти в организациите: видове, равнища и връзка с културата. Причини и стадии на развитие на конфликта. Стратегии за управление на конфликта. Условия и стратегии на преговорите за решаване на конфликта.
 10. Форми за квалификация на корабните екипажи. Структурирани обучителни програми на борда на кораба: значение за корабоплаването, ефективно провеждане и насоченост към задачите, роля на офицерския състав, менторите и ръководителите на занятия, отчитане на постиженията, записи и доклади. Роля на корабните компании в структурираните обучителни програми.
 11. Планиране и координация. Значение на планирането за лицата и екипите на борда на кораба. Обратна връзка и измерване на планираните резултати. Дефиниране и примери за координация на борда на кораба.
 12. Разпределение на задачите. Примери за разпределение на задачите на борда на кораба.
 13. Човешки възможности: умора, неразбиране, самодоволство. Дейности на борда на кораба и технологии за измерване на човешките възможности. Показатели за надхвърляне на човешките възможности. Стъпки за запазване на изискванията в рамките на възможностите на персонала. Роля на скрития натиск и последици от надхвърлянето на индивидуалните възможности. Изисквания за „годността за служба“ на STCW 2011.
 14. Личността и нейната структура. Характеристики на темперамента и възприятията. Личностни характеристики за постигане на ефективно лидерство и екипна работа на борда на кораба. Способности допринасящи за ефективното лидерство и екипна работа. Начини за управление и укрепване на желаните индивидуални характеристики.
 15. Управление на времето и приоритизация.
 16. Построяване на индивидуален график в рамките на организационния. Планиране на работния ден. Приоритизиране на задачите спрямо фактора време. Управление на времето за срещи, заседания и т.н. Разлика между важно и спешно – матрица за приоритизиране на задачите. Организиране на работната среда.
 17. Работно натоварване на борда на кораба. Последици от твърде малките и твърде големите натоварвания. Оценка на натоварването и методи за постигане на оптималното натоварване. Начини за осигуряване на адекватна почивка на морските лица. Сигнали за умора и последици от умората. Управление на умората и стреса в корабната компания.
 18. Формално, неформално и функционално лидерство. Разликата между „ръководство“ и „лидерство“. Лидерски качества и характеристики. Лидерски техники. Лидерски стилове.
 19. Морално лидерство. Споделено лидерство. Лидерството в различните култури. Стратегическо лидерство. Лидерство в условията на организационна промяна.
 20. Организационна култура. Пътища за изграждане на желаната организационна култура.
 21. Предизвикателство и отклик. Кога средата „предизвикателство-отклик“ не е подходяща? Кога е оправдан авторитарният подход? Командна верига.
 22. Ресурси на борда на кораба, които подлежат на управление по време на плаване. Принципи на ефективното управление на ресурсите на борда на кораба. Умения, необходими за ефективното управление на ресурсите на борда на кораба.
 23. Придобиване и поддържане на ситуационна осведоменост (situational awareness) по време на вахта. Белези за загуба на ситуационна осведоменост. Бариери и грешки, свързани със ситуационната осведоменост.
 24. Комуникационният процес на борда и на брега: същност и основни компоненти. Техники за ефективна комуникация. Вътрешна и външна комуникация. Пречки пред ефективната комуникация. Начини за създаване на добър комуникационен климат.
 25. Мотивация. Подходи към мотивацията. Мотивационни теории. Начини за оптимизиране на представянето на хората. Управление на представянето. Оценка на изпълнението на трудовите задачи.
 26. Обобщение на преминатия материал. Оценка на постигнатото. Съвети за бъдещата подготовка на обучаемите.
Литература

Основна:

 1. Калинов, К., Д. Канев, Б. Медникаров. Лидерство и екипност в корабоплаването. Варна: Е-литера Софт, 2014.

Допълнителна:

 1. Crew Resource Management. Transport Canada, System Safety, Western Region. <http://www.crm-devel.org/resources/misc/transcan/transcan1.htm#toc>
 2. Leadership and Teamwork. Model Course 1.39. IMO, London, 2014.
 3. Давидков, Ц. Национална и организационни култури. С., 2009.
 4. Давидков, Ц. Управление на организациите. С., 2010.
 5. Паунов М. Организационно поведение. С., 2010.
 6. Паунов, М. Трудова мотивация. С., 2009.
 7. Стоянов, В. Организационна психология. Варна, Е-литера, 2006.
 8. Стоянов, В. Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване. Варна, ВСУ «Ч. Храбър», 2011.
 9. Schermerhorn, O, Uhl-Bien. Organizational Behavior, 12th Edition International Student Version. Willey, 2012.
Тест и декларация, че сте се запознали с изискванията на учебната програма